Skip to content

Natječaj za prijem novih članova u Kerameikon, Hrvatsko keramičarsko udruženje

Na temelju članka 11. Statuta, KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje raspisuje 

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA u REDOVITO ČLANSTVO UDRUŽENJA, ZA 

 1. umjetnike-keramičare
 2. likovne stručnjake (povjesničare umjetnosti, kustose, likovne kritičare, muzealce, novinare) 

KERAMEIKON – Hrvatsko keramičarsko udruženje, sa sjedištem u Varaždinu (Hrvatska), osnovano je 2002. godine kao neprofitna umjetnička organizacija keramičkih umjetnika i lončara te likovnih stručnjaka i galerista, kao i svih onih koji su zainteresirani za promociju, afirmaciju, unapređenje i valorizaciju keramičke umjetnosti kao specifičnog medija likovnog izražavanja. 

Ciljevi Udruženja su razvijanje i unapređenje širokog spektra aktivnosti vezanih uz umjetničku keramiku, poticanje suradnje umjetnika, galerista, likovnih stručnjaka, ljubitelja i sakupljača keramike, u Hrvatskoj i na međunarodnom planu, podizanje nivoa komunikacije među svim subjektima zainteresiranim za keramiku, unapređenje umjetničke keramičarske struke, ali i njegovanje iskustava keramičarske i lončarske tradicije.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje organiziranjem niza domaćih i međunarodnih izložbi te njihovim objavama na mrežnim stranicama, internetskim portalima i YOUTUBE kanalu, uključivanjem  edukativnih sadržaja u svoj redovni program, izdavanjem publikacija o svom radu te stručnim radom na obradi, čuvanju i prezentaciji vrijedne Kerameikonove „Zbirke suvremene svjetske keramike“. 

Kerameikon je grupni član Međunarodne akademije za keramiku (IAC-AIC) u Ženevi (Švicarska), koja je u sklopu kulturnog partnerstva vezana s UNESCO-m. 

Kerameikon u svom članstvu ima hrvatske i inozemne članove, redovite i počasne.
Godišnja članarina iznosi 150,00 kn, a za umirovljenike 100,00 kn. Za inozemne članove članarina iznosi 30 EU.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA KERAMEIKON-a

Temeljem Članka 15. Statuta Kerameikon-a, prava i obveze redovitih članova Kerameikon-a su:

 • aktivno sudjelovanje u provođenju i ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kerameikon-a
 • sudjelovanje u radu Skupštine
 • predlaganje, biranje i mogućnost biti izabrani u tijela upravljanja Kerameikon-a
 • biti informirani o svim akcijama i djelovanjima Udruženja
 • redovito plaćanje članarine
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruženja
 • čuvanje materijalnih dobara Udruženja i izvršavanje preuzetih obveza
 • redovito obavještavanje Udruženja o svom umjetničkom djelovanju

Uz to, stupanjem u članstvo Kerameikon-a stječe se pravo na: 

 • sudjelovanje na svim internim natječajima Kerameikon-a
 • izlaganje u Kerameikonovoj galeriji i sudjelovanje u projektima u organizaciji Kerameikona
 • sudjelovanje na žiriranim nacionalnim i međunarodnim izložbama u organizaciji Kerameikon-a  
 • sudjelovanje na radionicama, panelima i simpozijima u organizaciji Kerameikona
 • predstavljanje izložbi i projekata Kerameikonovih članova na web i Facebook stranicama Kerameikon-a, u Kerameikonovim publikacijama i na YOUTUBE kanalu

UČLANJENJE U KERAMEIKON

OPĆI UVJETI

Temeljem članka 9. Statuta Kerameikon-a, redovitim članom KERAMEIKON-a može postati svaka fizička osoba

 • koja se istakla  svojim interesom i djelovanjem na području keramičke umjetnosti te svojim radom dokazala promicanje njezinih vrijednosti, a želi aktivno sudjelovati u radu Udruženja    
 • koja je državljanin/državljanka RH, ili strani/a državljanin/državljanka, sukladno ciljevima udruženja, kao i međunarodnoj orijentaciji djelovanja KERAMEIKON-a 
 • koja prihvaća Statut Kerameikon-a i zadovoljava propisane kriterije za članstvo 

FORMALNI UVJETI (I. i II.)

 • Odgovarajuće strukovno obrazovanje u Hrvatskoj ili u inozemstvu 
 • 5 godina kontinuiranog javnog umjetničkog djelovanja

POSEBNI UVJETI 

 • ZA I.) od kandidata se očekuje da majstorski vladaju keramičkim medijem i da u svojim radovima zadovoljavaju izvedbena pravila keramičke struke vezano uz tehničku izvedbu, a da im je pritom stvaralački fokus usmjeren na likovnost, umjetničku kreativnost i originalnost
 • ZA II.) od kandidata se očekuje da im je stručna specijalnost i interesno područje rada, odnosno tema spisateljskog, stručnog, edukativnog, ili teoretičarskog rada pretežno keramika 

PRIJAVA I POSTUPAK PRIJEMA U ČLANSTVO 

Postupak PRIJEMA u članstvo KERAMEIKON-a temelji se, osim zadovoljavanja općih, formalnih i posebnih uvjeta, na kvalitativnoj procjeni radova u podnesenoj dokumentaciji, a procjenu i izbor provodi, prema Statutu Keramaikon-a, Umjetnički savjet Udruženja.

Za provođenje postupka oko prijema novih članova kandidati uplaćuju DONACIJU.

Kandidati se prijavljuju putem online PRIJAVNICE (u prilogu), koja se dostavlja na e-adrese: zeljka.bracko7@gmail.com; visla.slavica@gmail.com; smiljanabrezovec@gmail.com

 1. U PRIJAVNICI je potrebno navesti:
 • stručnu biografiju kandidata, s kratkim prikazom dosadašnjeg djelovanja na području keramike
 • Artist Statement
 • Razlog zašto kandidat želi postati član Kerameikona
 1. Uz prijavnicu je potrebno PRILOŽITI i poslati online: 
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokumenta o obrazovanju
 • Dokaz o uplaćenoj donaciji
 1. Uz gore navedeno, OBAVEZNO JE poslati :
 • Dokumentaciju o stvaralaštvu

ZA I.) 5 (pet) kolor fotografija originalnih kandidatovih keramičkih radova, koji trebaju biti u jpg, jpeg ili tif formatu, CMYK mode. Radovi trebaju biti snimljeni iz najmanje tri osnovna kuta gledanja i trebaju biti opisani na uobičajeni način (naziv, godina, tehnika, materijal, dimenzije). Neophodno ih je imenovati na isti način u prijavnici i na fotografiji, kako bi se mogli povezati.  Autori-kandidati mogu uz fotografije priložiti i skice radova, s obrazloženjima  i koncepcijom rada, kao i opisom tehnike.

– Za II.) poslati najmanje pet (5) objavljenih teoretičarskih radova ili kritika s područja keramike, koji trebaju biti u PDF formatu

 • Dokaz o javnom umjetničkom djelovanju, sukladno formalnim uvjetima (skenirane ili kopirane relevantne stranice iz kataloga, knjiga, časopisa i sl.)

(ZA I. i II.)

Za provođenje postupka oko prijema u članstvo kandidati uplaćuju donaciju u iznosu od 250 kn/35 EU. Donacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na

IBAN HR8524840081102552617/RBA. Pod PRIMATELJ upisuje se HKU KERAMEIKON, Križanićeva 13, 42000 Varaždin, pod UPLATITELJ ime i prezime kandidata, pod SVRHA UPLATE: prijem novih članova, pod MODEL: HR00, a pod POZIV NA BROJ: OIB uplatitelja

Molimo da se uplata izvrši do 27.travnja 2022., a potvrda o uplati priloži prijavi kao dio prijavne dokumentacije. 

Online prijave s fotografijama i dokumentacijom zaprimati će se do 30. travnja, do ponoći.

Iznimno, ako neki kandidati nisu u mogućnosti poslati fotografije i cjelokupnu dokumentaciju online, tad je fotografije potrebno snimiti na stick/CD/DVD, a dokumentaciju složiti u portfolio formata A4 i sve zajedno na svoj trošak poslati poštom nekom od paketnih distribucija, na adresu: 

Sanja Brezovec

Trg Pavla Štoosa 16a

42000 Varaždin

Tel: 098/969 83 47 

Na paket treba obavezno napisati ime kandidata/kandidatkinje, s naznakom „ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA 2022.“

Pošiljka treba stići NAJKASNIJE do 25. travnja 2022. 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

ZA KERAMEIKON:
Željka Bračko, potpredsjednica

Prijavnicu preuzmite ispod:

PRIJAVNICA