VIZUALIZACIJE LOKACIJE: GROŽNJAN

U ovom postavu nalaze se djela poznatih i/ili manje poznatih autora. Neki simbolično, neki doslovno, neki humorno pristupaju motivu. Generacijski raspon umjetnika također unosi raznorodne načine obrade teme. Radovi su izabrani prema emanaciji posebnosti, autorskog rukopisa, dojmljivosti

Eugen Borkovsky

Studio galerije Fonticus Grožnjan / Grisignana

subota / sabato, 25. IX. 2021. u / alle 18.00 h:

Program / Programma ( Gradska lođa / La loggia cittadina):

-Koncert Dua Echos: Monica Baronio i Marzia Saottini / Concerto del Duo Echos: Monica Baronio e Marzia Saottini

-Predstavljanje web stranica manifestacije Ex Tempore Grožnjan / Presentazione del sito dedicato all’Ex-Tempore di Grisignana

-Otvorenje prve izložbe iz serije posvećene Ex Tempore Grožnjan / Inaugurazione della galleria e della mostra permanente dedicata all’Ex-Tempore di Grisignana

IN SITU: EX TEMPORE GROŽNJAN / GRISIGNANA
Projekt:

-Serija tematskih izložbi likovnih radova nagrađenih na EX TEMPORE Grožnjan, 1994. – 2019. (iz Likovnog fundusa Grožnjan)

Progetto:

-Serie di mostre tematiche di opere d’arte premiate all’EX TEMPORE di Grisignana, dal 1994 al 2019 (dal Fondo artistico Grisignana)

-Organizatori Ex tempore Grožnjan:

Talijanska Unija Rijeka; Narodno sveučilište iz Trsta; Zajednica Talijana Grožnjan; Općina Grožnjan

-Organizzatori dell’Ex Tempore di Grisignana:

Unione Italiana di Fiume; Università Popolare di Trieste; Comunità degli Italiani di Grisignana; Comune di Grisignana

    Opći predgovor projektu:

   Grožnjan je Grad umjetnika od 1965. godine. Od tadašnje likovne kolonije nastao je grad u kojem likovni umjetnici žive i rade. Nekoliko godina kasnije im se pridružuju glazbenici. Slijede teatarska i druga događanja. Tijekom ovih više od 55. godina mnogo se toga promijenilo na Grožnjanu. Neki umjetnici su odlazili, neki dolazili. Gradska galerija Fonticus, kao reprezentativni gradski prostor, kontinuirano predstavlja recentnu likovnu produkciju. Tijekom 1994. godine, u organizaciji Talijanske Unije i Narodnog Sveučilišta iz Trsta, Općine Grožnjan i Zajednice Talijana Grožnjan, pokreće se manifestacija Ex tempore Grožnjan. Pokretanjem ove inicijative, obilježeno je 30. godina suradnje Talijanske Unije i Narodnog sveučilišta iz Trsta. Projekt snažno osvježava ideju Grada umjetnika. U dane trajanja manifestacije umjetnici izlaze na ulicu i odjednom bivaju vidljivi. Jer, za razliku od glazbenika, koje čujete i kad vježbaju, a koji su dominantni zvukom, likovna djelatnost je tiha i neprimjetna. Ona se odvija u ateljeima, radionicama, studijima. Kreativni čin je sakriven i samozatajan, a izložba je jedini trenutak javnog kontakta, predstavljanja. Tako Ex tempore izvodi likovnjake u susret publici. Fascinantno je biti tada na Grožnjanu. Uvijek se prisjećam 2012. godine kada je bilo predstavljeno 586 radova od cca 500 umjetnika. Grad je preplavljen kreativcima, muzama, pratiocima i promatračima, a fasade ulica i trgova prepunjene su umjetničkim predmetima. 

   Ova je manifestacija organizatorima, pa time Zajednici Talijana Grožnjan i općini Grožnjan, ostavljala nagrađene radove. Neki su raspoređeni u službene prostore Općine, a punio se i Likovni fundus Grožnjan (LFG), u koji bi dospjeli neki od radova. LFG nije mrtva zbirka umjetnina jer se od radova redovno osmišljavaju izložbene prezentacije, kolektivni, tematski, selektirani likovni projekti u produkciji Gradske galerije Fonticus.  

   Ex tempore Grožnjan spominje se po godinama u monografiji „50. godina Grada umjetnika“, u izdanju Općine Grožnjan i HDLU Istre, 2015. godine. Detaljne podatke o ovoj manifestaciji nalazimo u monografiji „Antologijska izložba“, EX TEMPORE Grožnjan, 1994. – 2012., u izdanju Unione Italiana Rijeka i Narodnog sveučilišta iz Trsta. 

   Ovaj projekt će nuditi nekoliko selekcija radova iz Likovnog fundusa Grožnjan, a izmjenjivati će se svakih nekoliko mjeseci. Prvi izbor bit će radovi koji likovno tematiziraju lokaciju: Grožnjan. Manifestacija Ex tempore iznjedrila je mnoge radove koji propituju, prikazuju, problematiziraju Istru i grad u kojem se događanje tradicionalno odvija. Tematski projekti koji slijede, predstavit će i mnogo drugih radova također po temama. 

   Tijekom vremena, načini problematiziranja, stilovi i tehnike su se mijenjali, pa će postavi često biti heterogeni. Zbog prostora i tehničkih određenja, neće biti izloženi baš svi koji dodiruju temu. Izbor je oslonjen na kvalitativne, sadržajne i zanimljivije načine interpretacije, problematiziranja teme. 

    U ovom postavu nalaze se djela poznatih i/ili manje poznatih autora. Neki simbolično, neki doslovno, neki humorno pristupaju motivu. Generacijski raspon umjetnika također unosi raznorodne načine obrade teme. Radovi su izabrani prema emanaciji posebnosti, autorskog rukopisa, dojmljivosti. Zato i postav mora biti eklektičan. Mogući trud pregledavanja, zbog mnogih stilova i pristupa oblikovanju, može izazvati napor. No, ovo je revijalna koncepcija, pa je ideja organizatora i kustosa bila želja podastrijeti što više radova/autora.

         Eugen Borkovsky 

   Grisignana è la Città degli artisti dal 1965. Dall’allora colonia d’arte, Grisignana è diventata una città dove gli artisti vivono e lavorano. Dopo alcuni anni essi vengono affiancati dai musicisti. Seguono spettacoli teatrali e altri eventi. Durante questi 55 anni e passa, tante cose a Grisignana sono cambiate. Alcuni artisti se ne andavano, altri stavano arrivando. La Galleria cittadina Fonticus, lo spazio rappresentativo della città, riproduce continuamente la produzione artistica recente. La manifestazione dell’Ex Tempore di Grisignana, che rinnova fortemente l’idea della Città degli artisti, viene organizzata nel 1994 dall’Unione Italiana, dall’Università Popolare di Trieste, dal Comune di Grisignana e dalla Comunità degli Italiani di Grisignana. La manifestazione e’ stata istituita in occasione del trentennale della collaborazione tra l’Universita’ popolare di Trieste e l’Unione italiana. Nei giorni dell’evento, gli artisti scendono nelle vie di Grisignana e diventano improvvisamente visibili. Perché, a differenza dei musicisti che si fanno sentire mentre fanno le prove visto che sono dominanti nel suono, l’attività artistica è silenziosa e poco appariscente. Essa si realizza negli atelier, laboratori, studi. L’atto creativo è nascosto e schivo e la mostra è l’unico momento di uscita, di contatto, di presentazione. In questo modo l’Ex Tempore invita gli artisti a incontrare il pubblico. In quel momento è sempre affascinante trovarsi a Grisignana. Ricordo sempre il 2012 quando furono presentate 586 opere di circa 500 artisti. La città fu invasa da persone creative, muse, compagni e visitatori e le facciate delle strade e delle piazze sono stracolme di oggetti d’arte.

   La manifestazione prevede che alcune opere premiate rimangano alla Comunità degli Italiani di Grisignana e al Comune di Grisignana. Alcune si trovano presso i locali del Comune, altre presso la locale Comunità degli Italiani ed altre presso il Fondo artistico di Grisignana (FAG). Il FAG non è solo una collezione morta di opere d’arte perché le opere vengono regolarmente allestite nelle mostre espositive e nei vari progetti artistici collettivi, selettivi e tematici prodotti dalla Galleria cittadina Fonticus. 

    L’Ex Tempore di Grisignana viene citata per gli anni nella monografia “Grisignana 50 anni -Citta’ degli artisti”, pubblicata dal Comune di Grisignana e dalla Società croata degli artisti figurativi dell’Istria (HDLU Istria), nel 2015. Maggiori dettagli su questo evento si possono trovare nella monografia “Mostra antologica – EX TEMPORE Grisignana, 1994 – 2012”, pubblicata dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste.

   Questo progetto offrirà diverse selezioni di opere dalla Fondo artistico di Grisignana che si alterneranno costantemente. Le prime saranno quelle che tematizzano artisticamente il luogo: Grisignana. L’Ex Tempore ha prodotto molte opere che interrogano, dimostrano, problematizzano l’Istria e la città in cui tradizionalmente si svolge l’evento. I progetti tematici che seguiranno presenteranno molti altri lavori, suddivisi in diversi temi. 

   Durante il tempo, i modi di raffigurare, gli stili e le tecniche sono cambiati e per questo motivo gli allestimenti saranno spesso eterogenei. A causa dei limiti di spazio e delle determinazioni tecniche, non tutti coloro che trattano dell’argomento verranno esposti. La scelta si basa su modalità di interpretazione, che raffigurano la problematizzazione dell’argomento in modo qualitativo, significativo e più interessante. 

   In questa mostra sono presenti opere di autori noti e/o meno noti. Alcuni si avvicinano al motivo simbolicamente, alcuni letteralmente, altri in modo umoristico. La gamma generazionale degli artisti dimostra pure i diversi modi di elaborazione del tema. Le opere sono state selezionate in base all’emanazione di originalità, all’impressione e al manoscritto dell’artista. Ecco perché l’allestimento deve essere eclettico. A causa dei vari stili e approcci degli artisti, la visita può sembrare faticosa. Il concetto è quello di diversità, quindi l’idea degli organizzatori e del curatore era il desiderio di presentare il maggior numero possibile di opere/autori.

      Eugen Borkovsky,  traduzione: Marina Krušić

   Izložba I. / Mostra I. 

VIZUALIZACIJE LOKACIJE: GROŽNJAN

VISUALIZZAZIONE DEL LUOGO: GROŽNJAN

kolektivni, selektirani, tematski, likovni projekt / progetto artistico, selettivo, collettivo, tematico, IX. 2021.

Autori: Massimo de Angelini, Nataša Bezić, Fulvio Juričić, Branko Kolarić, Priska Kulčar, Milan Marin, Marino Marinelli, Lucilla Micheli, Bruno Paladin, Robert Pauletta, Tereza Pavlović, Mirna Požarac, Davor Rapajić, Nikola Ražov, Andrea Ružić Čović, Eva Schlitzer, Mojca Smerdu, Damir Stojnić, Sanja Švrljuga, Nicola Tomasi, Claudio Ugussi.

Organizatori/Realizatori projekta: Zajednica Talijana Grožnjan; Općina Grožnjan, Gradska galerija Fonticus Grožnjan

Organizzatori/ Realizzatori del progetto: Comunità degli Italiani di Grisignana; Comune di Grisignana, Galleria Civica Grisignana

Kurator: Eugen Borkovsky

Komentar izložbe:

   Ova izložba, unutar projekta „IN SITU: EX TEMPORE GROŽNJAN/GRISIGNANA“, predstavlja Izbor radova na temu lokacije, grada gdje se ova manifestacija događa već dugi niz godina. Uvijek treba reći da je Grožnjan Grad umjetnika od 1965. godine. Od tadašnje likovne kolonije, dolaska likovnjaka u skoro napušteni grad na uzvisini, ponad rijeke Mirne, nastao je grad u kojem likovni umjetnici žive i rade. Kasnije im se pridružuju glazbena, pa teatarska i druga događanja. Tijekom tih godina mnogo se toga promijenilo na Grožnjanu. Pored studija i ateljea, Gradska galerija Fonticus, kao reprezentativni gradski prostor, kontinuirano predstavlja recentnu likovnu produkciju. Tijekom 1994. godine, u organizaciji Unione Italiana i Narodnog Sveučilišta iz Trsta, Općine Grožnjan i Zajednice Talijana Grožnjan, pokreće se manifestacija Ex tempore Grožnjan, koja snažno oživljava ideju Grada umjetnika. Tako se Likovni fundus Grožnjan punio, nekim nagrađenim radovima manifestacije, i naravno, ljubaznošću umjetnika te aktivnostima Gradske galerije Fonticus i Općine Grožnjan. Dio radova LFG ostvaren je na Likovnim kolonijama Grožnjan, 2007, 2008. i 2009. godine. Ova kolekcija je 2020. godine sadržavala 889 radova od 343 autorice i autora, iz 19 zemalja svijeta. 

   Tematsko određenje ovog postava predstavlja djela koja propituju, prikazuju, problematiziraju Istru i grad u kojem se događanje tradicionalno odvija. Predstavljamo radove koji su ostali u gradu jer su bili nagrađeni nekom od nagrada. Tijekom vremena, načini problematiziranja, stilovi i tehnike su se mijenjali, pa je ovaj postav heterogen. No, svi selektirani radovi pričaju neku od priča ovoga grada. Zbog prostora i tehničkih određenja, nisu izloženi svi koju dodiruju temu. Izbor je oslonjen na kvalitativne, tematske i zanimljivije načine interpretacije dojma o lokaciji. U postavu se nalaze djela poznatih i/ili manje poznatih autora. Neki simbolično, neki doslovno, neki humorno pristupaju temi. Generacijski raspon umjetnika također unosi raznorodne načine obrade teme. 

    Svi radovi ovog projekta nastali su prije ovih dramatičnih mjera pravdanih zdravstvenim razlozima. Tako je često prisutna vedrina, opuštenost života. Utoliko veseli da projekt ostvarujemo u vrijeme ovih, ipak, upitnih zabrana…

   Radovi su izabrani prema emanaciji posebnosti, autorskog rukopisa, dojmljivosti. Zato će i postav biti heterogen. Mogući trud pregledavanja, zbog mnogih stilova i pristupa oblikovanju, može izazvati napor promatraču. No, ideja organizatora i kustosa željela je podastrijeti što više radova/autora nauštrb čistoći postava i preglednosti. Zato preporučujemo promatraču koncentraciju na pojedini rad. Ovo je revijalna koncepcija, pa sam uvjeren da će napor promatranja biti oprošten temeljem raspona vizualne interpretacije našeg Grada umjetnika. 

         Eugen Borkovsky, IX. 2021.    

   Questa mostra, all’interno del progetto “IN SITU: EX TEMPORE GROŽNJAN / GRISIGNANA”, presenta una selezione di opere sul tema del luogo, la città in cui si svolge questo evento già da molti anni. Va sempre detto che Grisignana è la Città degli artisti dal 1965. Dall’allora colonia dell’arte, dall’arrivo degli artisti in questa città quasi abbandonata su una collina, sopra il fiume Quieto, è nata una città in cui gli artisti vivono e lavorano. Successivamente vengono affiancati da eventi musicali, teatrali e altri. In quegli anni a Grisignana sono cambiate tante cose. Oltre agli studi e gli atelier, la Galleria cittadina Fonticus, lo spazio rappresentativo della città, riproduce continuamente la produzione artistica recente. La manifestazione dell’Ex Tempore di Grisignana, che rinnova fortemente l’idea della Città degli Artisti, viene organizzata nel 1994 dall’Unione Italiana, dall’Università Popolare di Trieste, dal Comune di Grisignana e dalla Comunità degli Italiani di Grisignana. In questo modo, la Fondo Artistico Grisignana si stava allargando con alcune opere premiate e, naturalmente, grazie anche alla gentilezza degli artisti e all’ attività della Galleria Fonticus e del Comune di Grisignana. Una parte delle opere del FAG sono state realizzate durante le Colonie d’arte di Grisignana, nel 2007, 2008 e 2009. Nel 2020, questa collezione contava 889 opere di 343 autori provenienti da 19 paesi.

    La definizione tematica di questa mostra rappresenta le opere che interrogano, dimostrano, problematizzano l’Istria e la città in cui tradizionalmente si svolge l’evento. Sono presentate le opere che sono rimaste in città perché sono state premiate. Durante il tempo, i modi di problematizzare, gli stili e le tecniche sono cambiati, per questo motivo l’allestimento è eterogeneo. Tutte le opere selezionate però raccontano alcune delle storie di questa città. A causa dei limiti di spazio e delle determinazioni tecniche, non tutti coloro che trattano dell’argomento verranno esposti. La scelta si basa sui modi qualitativi, tematici e più interessanti di interpretare l’impressione del luogo. La mostra comprende opere di autori noti e/o meno noti. Alcuni affrontano il tema in modo simbolico, altri letteralmente, altri in modo umoristico. La gamma generazionale degli artisti dimostra pure i diversi modi di elaborazione del tema.

    Tutte le opere di questo progetto sono state realizzate prima di questi drammatici provvedimenti giustificati con motivi di salute. Così sarà spesso rappresentata la serenità, la tranquillità della vita. Siamo contenti perché stiamo realizzando il progetto in un momento di questi divieti alquanto discutibili… 

    Le opere sono state selezionate in base all’emanazione di originalità, all’impressione e al manoscritto dell’artista. Per questo motivo anche l’allestimento sarà eterogeneo. A causa dei vari stili e approcci degli artisti, la visita può sembrare faticosa. Pertanto, raccomandiamo all’osservatore di concentrarsi sul lavoro individuale. Il concetto è quello di diversità, e sono convinto che lo sforzo nell’osservazione sarà perdonato in base al contenuto, agli stili e alle gamme di interpretazione della nostra Città degli artisti. 

         Eugen Borkovsky, IX. 2021.,  traduzione: Marina Krušić

-Stanje Likovnog fundusa Grožnjan 2020.: 889 radova, 343 autorice i autora, iz 19 zemalja svijeta. Zbirka je smještena u prostorima Općine Grožnjan te u Zajednica Talijana Grožnjan. Inicijator i voditelj LFG: Eugen Borkovsky

-Stato del Fondo artistico Grisignana 2020: 889 opere, 343 autori provenienti da 19 paesi. La collezione si trova nei locali del Comune di Grisignana e della Comunità degli Italiani di Grisignana. Ideatore e curatore della collezione: Eugen Borkovsky 

IMPRESSUM:
Produkcija/Produzione: Gradska galerija / Galleria cittadina Fonticus Grožnjan / Grisignana; Izdavač / Editore: Općina Grožnjan/Comune di Grisignana, Comunità degli Italiani di Grisignana, HDLU Istre; Curator: Eugen Borkovsky; Realizatori projekta / Realizzatori del progetto: Mauro Gorjan i Eugen Borkovsky, Lektura (HR): Doris Pandžić; Prijevod/Traduzione (ITA): Marina Krušić; Design: Studio Borkovsky; Postav / Allestimento: D. B. Njapo, E. Borkovsky; Info: www.akademija-art.hr