Javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Centra za kulturu Čakovec

Centar za kulturu Čakovec raspisuje
Javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Centra za kulturu Čakovec

Vesna Makovec

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natječajni rad treba sadržavati idejno rješenje vizualnog identiteta Centra u printanom obliku.

1. Prijedlog likovnog rješenja 

Izrada znaka i logotipa 

Dodatno izvedenica iz osnovnog znaka i logotipa prilagođena za obilježavanje 40 godina CZK  

Knjiga grafičkih standarda/izvedbeni projekt vizualnog identiteta sa navedenim primjerima i osnovnim smjernicama za osnovne aplikacije/primjenu:

-internet stranica, Facebook, Instagram, Twitter

– HTML potpis za e-mail korespondenciju

– posjetnica/vizitka

– listovni papir/memorandum

– plakat, pozivnica, naslovnica mjesečnika Cooltura

– natpis na objektu

– oznaka na vratima 

– prijevozno sredstvo 

– mapa

– vrećica

Hrvatski:

Puni naziv: Centar za kulturu Čakovec 

Skraćeni naziv: CZK Čakovec

Engleski: 

Puni naziv: Cultural Center Čakovec

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

UVODNE ODREDBE

  1. Natječaj raspisuje  Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, 40 000 Čakovec, 

OIB 90436584362, kojeg zastupa ravnatelj Romano Bogdan (u daljnjem tekstu Centar).

Ukupni nagradni fond je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna bruto.

2. Svrha natječaja je novo, suvremeno, prepoznatljivo i originalno idejno rješenje vizualnog identiteta Centra koji se razvija kao kulturna institucija usklađena sa svim razinama strateškog planiranja – od razvojnih planova na lokalnoj razini sve do razvojnih smjernica Europske unije i međunarodne suradnje na svjetskoj razini. Vizualni identitet stoga treba sadržavati i varijante na engleskom jeziku.

3. Na natječaj se mogu javiti dizajneri – samostalni autori ili kreativni timovi.

4. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije i sastavljači natječaja, zaposlenici Centra kao niti njihovi bliski srodnici.

5. Svaki natjecatelj, autor ili tim imaju pravo sudjelovanja na natječaju s najviše 3 (tri) natječajna rada. Svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati odvojeno.

6. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na mrežnim stranicama Centra.

TIJEK NATJEČAJA

Natječaj počinje 30. kolovoza 2021. kada će na mrežnim stranicama Centra www.czk-cakovec.hr biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, Projektni zadatak Natječaja, Prijavnica).

  • Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Opće uvjete i zadatak je do 6. rujna 2021. 

Natjecatelji mogu pitanja postavljati putem elektroničke pošte na adresu info@czk-cakovec.hr  s nazivom NATJEČAJ CZK. 

  • Rok za prijem natječajnih radova je 1.10.2021.

Natječajni radovi i pripadajuća dokumentacija moraju stići na adresu Centra do 1.10.2021. bez obzira na način dostave. Radovi koji stignu nakon tog roka ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja neće se ocjenjivati.

  • Ocjenjivački sud završit će s radom do 8.10. 2021.

Rezultati natječaja dostavit će se svim natjecateljima elektroničkom poštom i biti objavljeni na internetskim stranicama Centra.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Natjecateljima je na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

ZADATAK NATJEČAJA

PRIJAVNICA

Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima.

Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna je do isteka roka predaje natječajnih radova.

Može se preuzeti na web stranici Centra www.czk-cakovec.hr 

OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

Natječajni rad dostavlja se na sljedeći način:

-print na nekaširanim, neuvezanim stranicama A4 formata

Prezentacije moraju imati označene brojeve stranica, a NE smiju biti označene imenom autora, tima ili studija. Svi pristigli radovi i pripadajuće omotnice s prijavnicama označit će se šifrom pod kojom će se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja. 

Natjecatelji uz natječajni rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, dostavlja u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu:

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC, Trg Republike 3, 40 000 ČAKOVEC, 

s naznakom „NATJEČAJ CZK“

Kreativni timovi moraju imenovati predstavnika tima koji je odgovoran za Natječajni rad.

Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da imaju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada. Potpisom na prijavnici autori jamče da autorska prava na Natječajnom radu nisu prenijeli na treću osobu te se obavezuju na sebe preuzeti sve eventualne zahtjeve trećih osoba koje bi one postavljale u vezi s predmetnim autorskim radom.

U slučaju da autor odabranog rada i Centar ne uspiju dogovoriti daljnju suradnju na razradi rada, Centar ima pravo dogovoriti suradnju s trećim osobama.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete natječaja i da su s njima suglasni.

OCJENJIVAČKI SUD

Ocjenjivački sud čini pet članova:

mag. ing. arh. Marija Dekar

akademski slikar Vedran Ivanković

muzejska savjetnica/voditeljica likovnih zbirki Erika Nađ Jerković

voditeljica filmske i izložbene djelatnosti Centra za kulturu Marina Kukolić

ravnatelj Centra za kulturu Romano Bogdan

U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.

Ocjenjivački sud je samostalan u svojim odlukama. Natječajne radove razmatra poštujući anonimnost natjecatelja isključivo na temelju kriterija navedenih u natječaju. 

Anonimnost se poštuje sve dok Ocjenjivački sud ne donese svoje mišljenje i odluku.

Ocjenjivački sud sastavlja zapisnik koji vodi predstavnik Centra. U zapisnik se moraju unijeti sve napomene članova Ocjenjivačkog suda te sadržaj dodatne komunikacije s natjecateljima ako postoji.

Ocjenjivački sud će odabrati najbolje idejno rješenje i dati obrazloženje istog.

Ocjenjivački sud završava s radom nakon donošenja odluke o izboru najboljeg rada i objave rezultata Natječaja.

NAGRADA

Ukupni nagradni fond je 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna bruto.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 8.10.2021.

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom te objavljeni na internetskim stranicama Centra.

ROKOVI – SAŽETAK

Početak natječaja: 30.8.2021.

Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja: 6.9.2021.

Rok za prijem natječajnih radova: 1.10.2021. bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 8.10.2021.

Objava rezultata natječaja najkasnije do: 15.10.2021.

ZAVRŠNE ODREDBE

Autori predajom Natječajnog rada pristaju na:

– uvjete natječaja

– javno izlaganje i publiciranje rada

– daljnju razradu rada ukoliko bude odabran za nagradu i realizaciju (na temelju dodijeljene nagrade i potpisanog ugovora o suradnji s Centrom za kulturu Čakovec koji će obuhvatiti izradu izvedbenog rješenja natječajnog rada)

Natjecatelji su dužni svoj rad držati anonimnim do objave rezultata Natječaja. U slučaju da natjecatelji javno objave svoj rad prije službenog završetka Natječaja, rad će biti diskvalificiran.

Članovi Ocjenjivačkog suda dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o Natječajnim radovima.

Centar ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastalih redovnim radom Ocjenjivačkog suda. 

Centar nije dužan nadoknaditi nikakve troškove natjecateljima.

Na odluku Ocjenjivačkog suda natjecatelji nemaju pravo prigovora.

Na odluku o poništenju Natječaja natjecatelji nemaju pravo prigovora.

Natjecatelj je autor Natječajnog rada i u slučaju dobivanja nagrade pridržava autorska prava u vezi s njim dok imovinska prava ustupa Centru u skladu s odredbama Općih uvjeta natječaja. Isplaćena nagrada predstavlja konačnu naknadu za ustupanje autorskih imovinskih prava.

Centar  se obavezuje istaknuti ime nagrađenog autora u svim objavama i promotivnim materijalima vezanima uz ovaj Natječaj i rezultate istog. Centar će na svaki upit bilo koje treće osobe pružiti sve informacije o nagrađenom autoru te prema vlastitoj procjeni navoditi autore u svojim promotivnim i drugim materijalima. Autori mogu na poslovno korektan način isticati Centar kao stručnu referencu. 

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.