NOVA KNJIGA Sofija Gadžijeva: Morfonologija prezentske paradigme

Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku

Sofija je Gadžijeva knjigom MORFONOLOGIJA PREZENTSKE PARADIGME UHRVATSKOM CRKVENOSLAVENSKOM JEZIKU predočila sustavni morfonološki opis prezentske paradigme u glagola
 
Svoje je rezultate usporedila sa stanjem u kanonskim tekstovima pri tomu je ustvrdila razlike između hrvatskoga crkvenoslavenskoga i staroslavenskoga sustava, odredila specifičnosti hrvatske redakcije prema drugim redakcijama i izdvojila one jezične karakteristike koje bi mogle poslužiti pri izradi kriterija za utvrđivanje relevantnih osobina za opis jezika pojedinih spomenika ili skupina spomenika. Jedan je od najbitnijih pojmova njezina opisa, pojam apstraktnoga morfološkoga glagola (AMG) koji suprostavlja pojmu stvarnoga leksičkoga glagola. Očito je kako pod tim pojmom podrazumijeva jezičnu jedinicu koju naša svijest izdvaja kod svih istokorijenskih glagola kojima se podudara cijeli dio osnove koji se nalazi iza prefiksa. Opisala je i sve bitnije grafijske, morfološke i leksičke zanimljivosti u prezentskoj paradigmi, nudeći često za njih nova, sustavnija i bolja tumačenja (i objašnjenja) kao i prijedloge za normalizaciju hrvatskih crkvenoslavenskih oblika.
Knjiga Sofije Gadžijeve izvorni je znanstveni rad i, kao takav od iznimne je jezikoznanstvene ozbiljenosti a ipak namijenjen specijalistima. Vrlo visoka razina teorijske upućenosti i izvješćenosti – rad na primjerenom korpusu – iznjedrili su knjigu koja će zanimati i one koji se bave općim jezikoslovljem kao i one koji se bave proučavanjem posebnih jezika, posebice staroslavenskoga i hrvatskoga. Hrvatska sveučilišna naklada je objavila ovu vrjednu knjigu na 212 sranica u mekom uvezu, a kojom će uveliko pripomoći i u tomu da se bolje i brže obave pojedini zadatci hrvatske paleoslavistike, npr. pri izradi rječnika i gramatike hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika. Ona je ujedno do sad najtemeljitije, najsustavnije i najcjelovitije i najozbiljenije pisano djelo takve vrste (ISBN: 978-953-169-221-2). Ipak činjenica je da su radovi čija je središnja tema morfonologija zaista iznimno rijetki u hrvatskom jezikoslovlju, i slavistici općenito.