Natječaj – Cest is d’Best: Zastava mog svijeta

15. Međunarodni ulični festival Cest is d’ Best

8. – 12. lipnja 2011.
poziva Vas
da svojim ostvarenjima sudjelujete na natječaju za
Međunarodni festival umjetničkih zastavica na temu:

Zastava mog svijeta

Propozicije


1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i autorske grupe s područja Republike Hrvatske i drugih država.

2. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Festivalu s najviše 3 (tri) rada.


3. Radovi se prijavljuju na posebnoj prijavnici.

4. Tema Zastava mogą svijeta daje slobodu odabira motiva (od figurativnog prikaza, detalja do vlastitog doživljaja).

5. Dimenzije zastava su 100 x 50 *cm. *Gornji i donji rub širine zastave (50 + 3 + 3 cm). Treba prošiti tako da ostane prolaz širine 3 cm za sajlu na koju će se zastava objesiti u prostor. Donji dio (rub) zastave može biti ravan ili imati slobodnu formu.

6. Tehnike izvođenja su slobodne: kolaž, slikanje, štampa, perforacija, kombinirana technika, fotografija i dr. Zastave treba oslikati obostrano bojama koje neće biti osjetljive na atmosferske utjecaje. Materijal koristiti po izboru (platno, juta, žutica i sl.).

7. Najuspjeliji radovi bit će nagrađeni:
Prva nagrada: 1.200,00 kn
Druga nagrada: 800,00 kn
Treća nagrada: 500, 00 kn

8. Festival zastavica bit će popraćen tiskanim katalogom koji će biti dostavljen autorima.

9. Primljene zastavice će biti izložene na festivalskom prostoru na Trgu Josipa bana Jelačića u Zagrebu i na Federacijskom trgu u Melbourneu u Australiji.

10. Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje rada.
Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu, te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade. Radovi se ne vraćaju već ostaju u vlasništvu i za potrebe festivala.
Važna napomena: Nosioc oslikanih radova treba biti preparan  da se zaštiti slikani sloj od atmosferskih utjecaja.

11. Autori sami snose troškove izrade.

12. Gotove radove slati na adresu:
CESTAGRAM
P. P. 88
10 001 ZAGREB
Poslati gotove radove zajedno s ispunjenom prijavnicom i fotografijom rada na CD-u u JPG formatu (300 dpi). Fail nazvati npr: Ana Anić, Plava zastava. Ne zaboraviti napisati ime i prezime te naziv rada i na CD.

13. Rok za prijavu za sudjelovanje na 15. Međunarodnom uličnom festivalu Cest is d’ Best je 17. svibnja 2011.

14. O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni e-mailom do 1. lipnja 2011. godine.

15. Kako je izložba izgledala prošlih godina možete vidjeti
Marta Crnobrnja, akademska slikarica
Zoran Durbić, akademski slikar
Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti
Dijana Nazor, prof. likovne kulture
Barbara Vujanović, povjesničarka umjetnosti
Zlatko Petrović, direktor festivala Cesti is d´ Best

Autorica natječaja:
Dijana Nazor

Izvršni organizator Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best je udruga Cestagram.


Prijavnica za 15. međunarodni ulični festival Cest is d’ Best

8. – 12. lipnja 2011.
festival zastavica na temu
ZASTAVA MOGA SVIJETA

naziv rada, godina nastanka_______________________________________________________


ime i prezime autora/grupe________________________________________________________

adresa, grad____________________________________________________________________

telefon/mobitel, fax, e-mail, web stranica______________________________________________

datum, mjesto rođenja/osnivanja grupe_______________________________________________

kratka biografija autora/reference grupe

english:

15th International street festival Cest is d’ Best

June 8-12, 2011, Zagreb, Croatia
Invites you
To apply with your art works in the Competition

3rd International Festival of Flags
THE FLAG OF MY WORLD

Conditions for participation


1. All artists and artistic groups from Croatia and other countries can participate in the Competition.

2. Each artist or group has the right to register and participate in the Competition with a maximum of three (3) works.

3. Works should be submitted together with the application form.

4. The Theme ‘The Flag of My World’ gives the artists absolute freedom to choose the motif.

5. The flag dimensions should be 100cm x 50cm. The upper and lower sides of the flag (50cm) should have an edge up to 3cm so the flag can be hung in place. The lower edge of the flag can be straight or free form.

6. The artists can choose their technique: collage, painting, print, cutouts, mixed media, photos etc. The flags should be painted or printed on both sides with paints or inks that are not sensitive to weather conditions. Any material can be used (canvas, calico, hessian, nylon etc.).


7. The most successful flags will be awarded:
First prize: 1.000,00 kn  
Second prize: 800,00 kn
Third prize: 500,00 kn

8. The Festival of flags will be accompanied by a printed catalogue which will be sent to participating artists.


9. Flags will be exhibited at the festival area on the Ban Josip Jelacic Square in Zagreb and on Federation Square in Melbourne in Australia.

10. Artists that apply agree to the terms of this call, as well as public presentation and publication of their work. The Festival reserves the right to photograph all submitted flags, publication and submission of the documentation in the catalogue, and the right to their use in advertising and documentation purposes without compensation. Submitted works will not be returned but remain in the ownership of the festival and can be used for other festival purposes.

Important note: painted works should have preparations to protect the painted layer from atmospheric influences.

11.The artists alone bear the costs for the production of their works.

12. Flags should be sent to the following address:    
Mailbox
CESTAGRAM
P. P. 88
10 001 ZAGREB, CROATIA

13. Send completed works along with a photo on CD in JPG format (300 dpi). Name the file: Artist`s name and Title of the flag, example: Zoran Juric, Blue Flag. Write the name, e-mail and full address of the author on the CD.

14. The deadline for submitting the applications is May 17th 2011.

15. Participants will be notified about the outcome of the selection process by e-mail by June 1st 2011.

16. How the exhibition appeared in recent years it can be seen on pages: 
http://www.cestisdbest.com 
http://
ulicnifestival.weebly.com

Jury members:
Marta Crnobrnja, academic painter
Zoran Durbic, academic painter
Branka Hlevnjak, art historian
Dijana Nazor, prof. art culture
Barbara Vujanovic, art historian
Zlatko Petrovic, “Cest is d’Best” festival director 

Author of the concept: Dijana Nazor


Executive organizer of the International Street Festival “Cest is d ‘Best”: “Cestagram” association.

Application form for the 15. International street festival

Cest is d’ Best
3rd International festival of flags in the theme
THE FLAG OF MY WORLD

Name and surname of the author / group___________________________________________________


Address, postal code___________________________________________________________________

Telephone, mobile phone, fax, web site, e-mail_______________________________________________

Date and place of birth__________________________________________________________________

Short Biography

Dijana Nazor, voditeljica likovnog programa
dijananazor@gmail.com
www.kraljeviulice.com

Akademija-Art.hr
12.03.2011.