Foto natječaj: Rijeka Sava – priroda, ljudi i kultura

koja protječe kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Dužina rijeke Save, od izvora smještenog u zapadnim slovenskim planinama do ušća u Beogradu, iznosi oko 944 km. Njen sliv, s površinom od 97.713 km2, obuhvaća veliki dio državnog područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i mali dio državnog područja Albanije.


Kako bi se na što slikovitiji način prikazala bogatstva prirode, voda, biološka raznolikost, životi ljudi, te različite kulture u slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save raspisuje natječaj za fotografije na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“. Cilj je putem fotografija rijeke Save, njenih pritoka, prirode, okruženja, ljudi i kultura prikazati prednosti i nedostatke življenja u porječju.

Od prikupljenih fotografija bit će izabrano 60 fotografija koje će biti izložene u okviru programa obilježavanja Dana rijeke Save – 01. lipnja 2010. godine. 

Tematski okvir FOTO natječaja:
Fotografije pogleda na vode i biološku raznolikost rijeke Save i njenih pritoka;
Fotografije pogleda okruženja porječja;
Fotografije ljudi i različitih kultura u porječju;
Fotografije raznovrsnih aktivnosti u porječju (turističkih, poljoprivrednih, industrijskih i sl.), koje obogaćuju ali takođe i one koje umanjuju ekološke vrijednosti u porječju.  

OPĆA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

1.      Naziv, sjedište i ostali bitni podaci o organizatoru natječaja
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (u daljem tekstu “Organizator”)
Nova ves 11, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save osnovana je Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save čije su potpisnice: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija. Mandat i odgovornosti Savske komisije odražavaju ambiciozni pristup država stranaka u cilju učinkovite provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save čiji su glavni ciljevi: uspostava međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, uspostava održivog upravljanja vodama, te poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, i smanjivanje i uklanjanje štetnih posljedica voda.

2.      Naziv i vrijeme trajanja natječaja
Nagradni natječaj organizira se pod nazivom „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“ (u daljem tekstu: Natječaj).
Natječaj se organizira u razdoblju od 19. travnja do 17. svibnja 2010. godine.

3.      Mjesto organiziranja natječaja
Natječaj se organizira na teritoriju država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije.

4.      Opis natječaja i uvjeti sudjelovanja
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju, kako profesionalni fotografi, tako i amateri koji su državljani Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Ne postoje spolna, vjerska, nacionalna ili druga ograničenja glede sudjelovanja na natječaju. Sudionici se prijavljuju sami a mogu ih prijaviti i njihove medijske kuće, izdavači, marketinške agencije, koje raspolažu autorskim pravima, odnosno uz prethodnu suglasnost autora.
Sudionik se registrira popunjavanjem Prijavnice za sudjelovanje na natječaju i prihvaćanjem uvjeta natječaja.
Sudionici koji ne budu dali potpune podatke u skladu s traženim zahtjevima, neće moći dalje sudjelovati na Natječaju.
 Fotografije za koje Organizator ocijeni da su neprimjerenog sadržaja bit će eliminirane iz daljeg sudjelovanja na Natječaju.
 Pobjednici natječaja bit će objavljeni 25.05.2010. godine na web stranici Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.
Rok za podnošenje prijava je 17. svibnja 2010. godine.

5.      Zahtjevi u pogledu fotografija
Svaki sudionik može poslati najmanje 6 (šest) i najviše 15 (petnaest) fotografija.
Uz svaku fotografiju potrebno je navesti naziv djela (ne duži od 30 znakova) i godinu nastajanja, te, po mogućnosti, kratak komentar (mjesto snimanja, dojam…).
Fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele, a dostavljaju se u digitalnom obliku – jpg/jpeg, rgb, maksimalno do 7016×9933 piksela.

6.      Vrsta nagrada
Ukupno se dodeljuje 8 (osam) nagrada na Natječaju, i to: tri novčane nagrade u ukupnom iznosu od 2.000 EUR, te pet nagrada u vidu promotivnih paketa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. 
Datum dodjele nagrada naknadno će biti utvrđen u dogovoru s pobjednicima Natječaja.

7.      Autorska prava, korištenje fotografija i odgovornost
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno za autorska prava nad fotografijama koje sudionici pošalju Organizatoru radi sudjelovanja na Natječaju.
U slučaju da sudionici Natječaja pošalju fotografije, a da nad istima nisu nositelji autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.
Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima. Organizator stječe pravo trajnog korištenja fotografija prijavljenih u okviru Natječaja u neprofitabilne svrhe i bez plaćanja naknade.
Organizator se obvezuje prilikom korištenja fotografija navoditi autora i naziv fotografije.

8.      Prihvaćanje pravila
Sudjelujući u ovom Natječaju sudionici u cijelosti prihvaćaju ova Pravila.

9.      Podnošenje radova
Radove u digitalnoj formi (na CD-u) zajedno s ispunjenom Prijavnicom (u privitku) treba dostaviti pod nazivom Nagradni FOTO natječaj na temu „RIJEKA SAVA – PRIRODA, LjUDI i KULTURA“ do 17. svibnja 2010. na sljedeću adresu:

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
Nova ves 11
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Kontakt

Ljiljana Pandžić
Medjunarodna komisija za sliv rijeke Save, Nova ves 11, 10 000 Zagreb
ljpandzic@savacommission.org


PRIJAVNICA

Ime i prezime:


Godina i mjesto rođenja:

Adresa – stan ili studio (ulica, grad, poštanski broj):

Tel./fax/GSM:

E-mail:

PRIJAVLJENI FOTOGRAFSKI RADOVI:


1.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

2.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

3.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

4.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

5.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

6.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

7.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

8.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

9.)    Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

10.) Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

11.) Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

12.) Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

13.) Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

14.) Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

15.) Naziv rada i godina nastanka:
        Komentar:

Važne napomene:

Predajom prijavnice autor potvrđuje autorstvo djela i daje saglasnost organizatoru za korištenje radova prijavljenih u okviru Konkursa u neprofitabilne svrhe i bez nadoknade.

U ________________________ , ___________ 2010. godine

Vlastoručni potpis autora/autorice

Akademija-Art.hr

20.04.2010.