Patofiziologija, zadaci za problemske seminare – knjiga 2

Autor: Kovač, Zdenko: Gamulin, Stjepan i suradnici

Treće izdanje udžbenika matričnih problemskih seminara je usklađeno sa sedmim izdanjem udžbenika Patofiziologija 2011.

128 zadataka obrađuje patofiziološku problematiku kroz ekspoziciju, repetitorij, algoritamsku razradbu, razvrstavanje i obrađuje kvantitativno motrište problema.

Građa je složena u 33 poglavlja, knjiga sadrži rješenja zadataka te je pogodna za samoedukaciju.

Pristup vodi rješavača kroz raščlambu problema, zahtijeva aktivno rješavanje i resintezu izgradnjom algoritma od zadanih elemenata.

Izdavač: Medicinska naklada d.o.o. Zagreb