Razvoj društvenog poduzetništva 2019.

Predmet i cilj natječaja

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023.

Cilj mjere je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici potpora moraju djelovati kao društveni poduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružaju usluge ili obavljaju umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Korisnici potpora mogu biti:

 1. socijalne zadruge koje posluju prema Zakonu o zadrugama, a osnovane su radi:
  • obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti;
  • uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora,
 2. trgovačka društva čiji su jedini osnivači/članovi društva udruge.

Korisnici potpora moraju:

 • imati sjedište na području grada Zagreba;
 • imati podmirena javna davanja;
 • imati podmirene obveze prema Gradu Zagrebu;
 • u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planirati ostvariti ili ostvarivati obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti;
 • najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti, ulagati u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja.

Ako je korisnik potpore trgovačko društvo čiji je osnivač/član udruga u svojim općim aktima mora imati definiranu obvezu da će u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti, svoju preostalu imovinu, nakon pokrića obveza prema vjerovnicima i pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, prenijeti u vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s istim ili sličnim ciljevima poslovanja, ili u vlasništvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva.

Korisnici potpora ne mogu obavljati primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine 58/2007) iz područja A i B, odjeljci 01-09).

Visina potpore

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 350.000,00 kuna, a najniži 50.000,00 kuna godišnje. Potpore se mogu odobriti za najviše jedan projekt godišnje.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore ukoliko je isti u sustavu PDV-a.

Namjena sredstava i prihvatljivi troškovi

Potpore se mogu odobriti za jednu ili više navedenih projektnih aktivnosti:

 1. Ulaganje u prostor
  – unutarnje uređenje poslovnog prostora;
 2. Ulaganje u nabavu/prilagodbu opreme
  –nabava opreme, alata i inventara,
  – nadogradnja i prilagodba strojeva i opreme (npr. za rad osoba sa invaliditetom);
 3. Ulaganje u nabavu sirovina i repromaterijala
  –nabava sirovina i repromaterijala;
 4. Marketinške aktivnosti
  –izrada marketinškog plana;
  – izrada promotivnog materijala i web stranica.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora;
 • troškovi vezani uz nabavu opreme, alata i inventara te nadogradnju i prilagodbu strojeva i opreme;
 • troškovi vezani uz nabavu sirovine i repromaterijala (najviše do 40% od ukupnog iznosa odobrene potpore);
 • troškovi izrade marketinškog plana, promotivnog materijala i web-stranica;
 • troškovi zakupa poslovnog prostora (najviše 3 mjeseca);
 • trošak plaće upravitelja zadruge, odnosno direktora društva u vrijeme trajanja projekta (najviše 6 mjeseci) do maksimalno 12.000,00 kuna bruto/mjesec;
 • trošak 50% bruto plaće za tri zaposlenika u vrijeme trajanja projekta (najviše 3 mjeseca).

Način i rok prijave

Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za odobravanje potpora za društveno poduzetništvo preko Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na propisanome obrascu „Zahtjev za dodjelu potpore za razvoj društvenog poduzetništva“ uz propisanu dokumentaciju koji je objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Zahtjevi se podnose Povjerenstvu preko Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, ili preporučeno putem pošte, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore za razvoj društvenog poduzetništva“.

Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

Rok za podnošenje zahtjeva je u roku od 30 dana od dana objave ovoga javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Zagrebaodnosno do 10. srpnja 2019. godine.

Više informacija o ovom pozivu i potrebnoj dokumentaciji pročitajte na web stranici Grada Zagreba.