Potpora inovatorima Grada Zagreba za 2019. godinu

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Ovaj se program provodi od 1998. godine i prvi je takav program u Republici Hrvatskoj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sad je odobreno i isplaćeno više od 400 potpora u ukupnom iznosu od preko 5.5 milijuna kuna. Natječaj za 2019. godinu otvoren je zaključno do 10. srpnja 2019. godine.

Kome je potpora namijenjena?

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba.

Kriteriji prihvatljivosti

 • sjedište pravne osobe mora biti na području Grada Zagreba,
 • barem pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva.

Prihvatljivi troškovi

 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
 • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije

 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali
  je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu
  industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju,
 • za koje je dodijeljeno manje od 15 (petnaest) bodova.

Visina potpore

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna, a najviši 40.000,00 kuna.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini.

Dokumentacija za prijavu

Tekst natječaja, potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama navedenim ispod:

Rok i način prijave

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 30 dana od dana objave ovoga javnog natječaja preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (Plavi ured), Vodnikova 12/2, Zagreb.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr ili na telefon 01/099/ 3667-149.