Potpore – konkurentnost turističkog gospodarstva 2019.

Ciljevi Programa

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja,
 • novom zapošljavanju,
 • realizaciji novih investicija,
 • povećanju turističke potrošnje,
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima,
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

Korisnici

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Mjere programa KTG

MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

A1 – HOTELI – hotel, hotel baština (heritage), difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, integralni hotel (udruženi), lječilišne vrste hotela

 • povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli te njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jednu zvjezdicu, odnosno za vrstu Pansion povećanje kategorije sa standard na komfor, ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*),
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji,
 • ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda: Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike,
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2018. i 2019. god. U dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima,
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«,
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2018. i 2019. god. U dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel,
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“.

Iznos potpore: 50.000 – 400.000 kuna.

Subjekti koji se mogu prijaviti: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

A2 – KAMPOVI – kamp ili kamp odmorište

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*,
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent),
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam i dostizanje uvjeta za oznaku BIKE, sadržaji za djecu, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta,
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom,
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“ ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel

Iznos potpore: 50.000 – 300.000 kuna

Subjekti koji se mogu prijaviti: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarski dom, lovački dom, soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, objekt za robinzonski smještaj

 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma,
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ (dostizanje uvjeta za oznaku BIKE kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje, bazene)
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom.

Iznos potpore: 40.000 – 200.000 kuna

Subjekti koji se mogu prijaviti: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) – vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q,
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPG-u ili PG-u,
 • investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji ugostiteljske i /ili turističke djelatnosti na postojećem OPG-u ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a,
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi na poljoprivrednim gospodarstvima,
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kuna

Subjekti koji se mogu prijaviti: OPG koji ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u; PG – poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) samo za kušaonice.

MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

 • cikloturizam (ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu)
 • razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma (ulaganja u infrastrukturu, uređenje i opremanje vanjskih i unutarnjih prostora za igrališta, vježbališta)
 • ulaganja u opremu za provođenje aktivnosti te manje intervencije u prostoru radi povećanja pristupačnosti i sigurnosti korisnika, posebno na već uspostavljenim rutama ili drugim funkcionalnim planinarskim pješačkim i jahačkim rutama, uključujući i promotivne aktivnosti za navedenu ponudu uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih, sportsko-rekreativnih i tematskih parkova, golf igrališta i vježbališta te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove zahvate u prostoru.

Iznos potpore: 20.000 – 200.000 kuna

Subjekti koji se mogu prijaviti: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

MJERA C – dostupnost i sigurnost

 • provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi, marine) na otocima i na brodovima za krstarenje Jadranom, što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata, marina i brodova s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika. Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
 • ulaganje u inovativne IT tehnologije: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima (isključujući web stranice), čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzavanje i pojednostavljivanje komunikacije s gostima, višejezičnost i dostupnost 24/7, ubrzati administrativne i proizvodno-uslužne procedure u ugostiteljskim objektima, rezervacije vezane za vezove u marinama, kulturne i prirodne atrakcije i događanja, te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma te tematskih proizvoda i ruta.

Iznos potpore:

Za prvu aktivnost (defibrilatori): do  25.000,00 kuna

Za drugu aktivnost (inovativne IT tehnologije): 20.000,00 – 100.000,00 kuna

Subjekti koji se mogu prijaviti: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

MJERA D – prepoznatljivost

 • opremanje prodajno-izložbenih prostora u hotelima i kampovima na otocima i u marinama za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“,
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ od strane proizvođača predmetnih proizvoda na otocima
 • realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
 • sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata,
 • sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma ili tematske ugostiteljsko turističke ponude za najmanje 20 poslovnih subjekata i/ili javnih ustanova

Iznos potpore: 20.000 – 100.000 kuna

Subjekti koji se mogu prijaviti:  trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (samo za prvu aktivnost pod točkom 2.)

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore u financiranju predloženog projekta može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C za prvu aktivnost (defibrilatori) kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Način podnošenja prijave

Prijave se obvezno podnose online, putem Prijavnog obrasca KTG/2019 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma u rubrici Javni pozivi.