Deset godina nakon objavljivanja apostolske konstitucije „Anglicanorum coetibus“, o stupanju anglikanaca u Katoličku Crkvu, papa Franjo odobrio je obnovljenu verziju dopunskih odredbi

Apostolska konstitucija „Anglicanorum coetibus“, koju je 4. studenoga 2009. godine objavio papa Benedikt XVI., dokument je koji određuje ustanovljenje osobnih ordinarijata za anglikanske vjernike koji žele ući u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom. Dopune je 9. travnja objavila Kongregacija za nauk vjere.

U konstituciji se utvrđuje da osobne ordinarijate za anglikance koji ulaze u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom ustanovljuje Kongregacija za nauk vjere unutar teritorijalnih granica određene biskupske konferencije. Svaki ordinarijat ima javnu pravnu osobnost i pravno je pripojen jednoj biskupiji. Osim toga ističe se da ordinarijat čine vjernici laici, klerici te članovi ustanova posvećenoga i družbi apostolskoga života, koji su prvotno pripadali anglikanskoj zajednici; ili pak vjernici koji prime sakramente inicijacije unutar samoga ordinarijata. U ovom trenutku postoje tri ordinarijata: Naša Gospa od Walsinghama u Engleskoj, Katedra svetoga Petra u Sjedinjenim Američkim Državama i Naša Gospa od Križa u Australiji.

Normativa konstitucije „Anglicanorum coetibus“ integrirana je dopunskim odredbama koje je objavila Apostolska Stolica, a papa Franjo odobrio je obnovljenu verziju tih odredaba, prenosi Vatican News. Prihvaćene su neke sugestije i neke teološke upute, ekumenske i kanonskoga prava, kako bi primjena odredbi bila više u skladu s duhom apostolske konstitucije, tumači poluslužbeni vatikanski dnevnik L’Osservatore Romano.

Među dopunama ističe se, primjerice, da klerici koji će biti inkardinirani u ordinarijatu, trebaju biti isključeni iz biskupija iz kojih dolaze. Nove dopunske mjere odnose se i na osobe koje su valjano krštene u drugoj crkvenoj zajednici, izvan Katoličke Crkve. Kada takva osoba izrazi želju da uđe u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom, moći će biti primljena i pripadati ordinarijatu u trenutku kada uđe u puno zajedništvo te primi sakramente potvrde i euharistije.

Što se, pak, tiče kandidata za svećeništvo, u novim se dopunskim odredbama spominju sjemeništarci ordinarijata, koji će primiti svoju teološku formaciju s drugim sjemeništarcima u nekom sjemeništu ili na teološkom fakultetu, u dogovoru s dijecezanskim biskupom ili zainteresiranim biskupima.

U nove je odredbe unesen i jedan novi članak. Riječ je o 15. članku, posvećenom slavlju bogoštovlja u kojemu se ističe da posebni misal osobnih ordinarijata zadržava katolički kult i dostojnu anglikansku liturgijsku baštinu, shvaćenu kao ono što je jačalo katoličku vjeru u čitavoj povijesti anglikanske tradicije, te potaknulo težnje prema crkvenom jedinstvu. VATIKAN (IKA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.