Skip to content

4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST HKZR – PREDSTAVLJANJE POSTERA / FOTO!

PREDSTAVLJANJE POSTERA – 8. i 9. lipnja

U Zagrebu, od 7. do 9. lipnja, u Kongresnoj dvorani hotela Academia, održava se 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST, HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA pod nazivom MEDICINSKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA U PRAKSI, s međunarodnim sudjelovanjem

BIOKEMIJA – HEMATOLOGIJA / BIOCHEMISTRY – HEMATOLOGY

PO1-BH THALLIUM CONCENTRATION IN EAST CROATIA – RESULTS OF SOIL, HAIR AND URINE SAMPLES STUDY
Autori: M. Vidosavljević, V. Gvozdić, D. Puntarić, D. Vidosavljević, D. Jurić
Prezentator: Marina Vidosavljević

PO2-BH DETERMINATION OF ARSENIC IN HAIR SAMPLES USING ICP-MS IN DIFFERENT AREAS OF SLAVONIA
Autori: M. Vidosavljević, D. Puntarić, V. Gvozdić, D. Vidosavljević, M. Jergović, M. Venus, A. Puntarić, D. Jurić
Prezentator: Marina Vidosavljević

PO3-BH ZNAČAJ ODREĐIVANJA HUMANOG KORIONSKOG GONADOTROPINA KOD PACIJENATA S KARCINOMOM TESTISA
Autori: A. Dilberović, A. Milčić, A. Polić, M. Zec
Prezentator: Admir Dilberović

PO4-BH USPOREDBA ELISA I CLIA METODA ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE ALDOSTERONA U PLAZMI
Autori: E. Bašić, I. Vladilo, M. Aralica
Prezentator: Eliza Bašić

PO5-BH ULOGA AKREDITIRANOG LABORATORIJA U SMANJENJU PRIJEANALITIČKIH POGREŠAKA
Autori: E. Šarlija, S. Sabljak, M. Sekol, S. Božićević, M.M. Kardum Paro, S. Perkov
Prezentator: Evica Šarlija

PO6-BH LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA GRAVESOVE BOLESTI
Autori: V. Kuić-Vadlja, M. Florijančić
Prezentator: Vesna Kuić-Vadlja

PO7-BH VERIFIKACIJA EPRUVETA
Autori: I. Čižmek, Đ. Plečko, D. Polak Erceg
Prezentator: Ivana Čižmek

PO8-BH VERIFIKACIJA I USPOREDBA DVIJU METODA ZA ODREĐIVANJE GLIKIRANOG HEMOGLOBINA (HbA1c)
Autori: I. Karas Tocauer, A. Šešljaga, J. Starčić, M. Žarak
Prezentator: Ivana Karas Tocauer

PO9-BH VAŽNOST LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE KOD BOLESTI ŠTITNJAČE
Autori: J. Plazibat, M. Burić,T. Bogović-Crnčić, M. Malnar
Prezentator: Jelena Plazibat

PO10-BH KRATKA VERIFIKACIJA IMUNOTURBIDIMETRIJSKE METODE ROCHE TINA-QUANT HbA1C GEN. 3 NA ANALITIČKOM SUSTAVU ROCHE COBAS INTEGRA 400 PLUS
Autori: Lj. Letina, H. Balenović, J. Vojvodić, M. Sekol, M Krhač, S. Božičević
Prezentator: Ljiljana Letina

PO11-BH KRATKA VERIFIKACIJA METODE ZA ODREĐIVANJE PARATIREOIDNOG HORMONA NA ANALITIČKOM SUSTAVU ADVIA CENTAUR-XP
Autori: J. Tudor, I. Vlajić, N. Čulina, A. Dekanić, M. Krhač, M. Vučić Lovrenčić
Prezentator: Josipa Tudor

PO12-BH UPALNI BILJEG C REAKTIVNI PROTEIN (CRP) U PRETILE DJECE
Autori: M. Nadrčić, M. Banić, D. Šupe-Domić
Prezentator: Milena Nadrčić

PO13-BH PROTOČNOCITOMETRIJSKA DIJAGNOSTIKA KRONIČNE GRANULOMATOZNE BOLESTI
Autori: M. Hrkać, L. Kurić, A. Babić, H. Lalić, D. Batinić
Prezentator: Mladenka Hrkać

See also  Zajedništvom do oralnog i općeg zdravlja - stručni sastanak, 25. travnja

PO14-BH AUTOMATIZIRANA DKS KAO SIGNAL ZA PROMJENJENU MORFOLOGIJU LEUKOCITA
Autori: M. Mak, D. Šarić, B. Orehovec, M. Živković
Prezentator: Marko Mak

PO15-BH ODREĐIVANJE 17-OHP U SERUMU NOVOROĐENČADI I DJECE DO 6 MJESECI STAROSTI – POSTUPAK UKLANJANJA METABOLITA U KRIŽNOJ REAKCIJI METODE S LIGANDIMA
Autori: N. Mićanović, V. Kušec
Prezentator: Natalija Mićanović

PO16-BH ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE FEKALNOG KALPROTEKTINA U BOLESNIKA S UPALNIM I NEUPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA
Autori: N. Kuntić, K. Gustin, E. Fišić
Prezentator: Nataša Kuntić

PO17-BH PRIKAZ SLUČAJA: PRAĆENJE VRIJEDNOSTI PROKALCITONINA U SLUČAJU DOJENAČKE SEPSE
Autori: N. Cvek, D. Šestak, T. Hadžić, N. Bubalo
Prezentator: Nikolina Cvek

PO18-BH USPOREDBA METODA BEZ I S DODATKOM PIRIDOKSAL-FOSFATA ZA MJERENJE AKTIVNOSTI AMINOTRANSFERAZA NA UREĐAJU ROCHE COBAS 6000
Autori: R. Paliska Banišić, Lj. Bolić, J. Vlašić Tanasković, L. Honović
Prezentator: Romina Paliska Banišić

PO19-BH PROCJENA AUTOMATSKOG ANALIZATORA ROLLER20PN
Autori: T. Santini, I. Peričić, V. Zdrilić, A. Ježina, E. Perović, L. Baković
Prezentator: Tanja Santini

PO20-BH DIJAGNOSTIČKA VAŽNOST ANALIZE PLEURALNOG IZLJEVA KOD BOLESNIKA S PNEUMONIJOM I KARCINOMOM PLUĆA
Autori: D. Vrzić, J. Burkovac, G. Pavliša, D. Rogić, I. Rako
Prezentator: Darija Vrzić

PO21-BH ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE KARCINOEMBRIONALNOG ANTIGENA KOD ZDRAVIH DOBROVOLJACA, PUŠAČA I NEPUŠAČA, NA IMUNOKEMIJSKOM ANALIZATORU ROCHE COBAS E 411
Autori: Ž. Balog, Ž. Bukovec Megla, V. Vidranski
Prezentator: Željka Balog

PO22-BH ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE KLORIDA U KRVI KAO POKAZATELJA UTAPANJA U MORSKOJ ILI SLATKOJ VODI
Autori: B. Brnčić, D. Cuculić, A. Ferenčić, S. Arbanas, V. Stemberga
Prezentatori: Brankica Brnčić

PO23-BH DOKAZIVANJE AUTOANTITIJELA NA GLATKU MUSKULTURU ETODOM IIF U DIJAGNOSTICI AUTOIMUNG HEPATITISA
Autori: M. Jović, A. Coce Zec, A. Kozmar, N. Tomić Sremec
Prezentator: Mirjana Jović

PO24-BH ODREĐIVANJE ANTITIJELA NA MPO, PR# I GBM ANTIGENE IMUNOBLOT I LUMINEX METODOM
Autori: A. Lažeta, Lj. Ercegović
Prezentator: Ana Lažeta

MIKROBIOLOGIJA / MICROBIOLOGY

PO25-MI FUNGALNI BIOMARKERI U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Autori: A. Pešut, M. Markanović, S. Pleško, I. Mareković
Prezentator: Ana Pešut

 

PO26-MI ANALIZA REZULTATA DETEKCIJE HUMANIH PAPILOMA VIRUSA (HPV) METODAMA MOLEKULARNE DIJAGNOSTIKE U PERIODU 2014. – 2016. GODINE U KBC OSIJEK
Autori: A. Bugarin, N. Krajina, S. Tokić, D. Drenjančević, M. Samardžija, K. Kegalj, S. Marczi
Prezentator: Anđelka Bugarin

See also  Karla Krmek dobitnica Dekanove nagrade za najbolju studenticu preddiplomskog studija

PO27-MI MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA IZOLATA BHS-B U TRUDNICA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Autori: D. Kopjar, T. Pastuović, M. Perić, M. Bogdan, M. Zelić
Prezentator: Tajana Pastuović

PO28-MI PREVALENCIJA KRVLJU PRENOSIVIH VIRUSA NAKON UBODNOG INCIDENTA KOD ISPITANIKA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Autori: J. Sanković, J. Kučinar, M. Ostović, I. Perdec-Stamenković, M. Vranić-Ladavac
Prezentator: Jasna Sanković

PO29-MI BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE U NASTAVNOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Autori: G. Šarar, L. Klausberger, N. Sučić, M. Farkaš, B. Pružinec-Popović
Prezentator: Lidija Klausberger

PO30-MI EPIDEMIOLOGIJA I OSJETLJIVOST S.PYOGENES U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U PERIODU 2012.-2017. GODINE
Autori: M. Zelić, T. Pastuović , M. Perić , D. Kopjar, M. Bogdan
Prezentator: Marija Zelić

PO31-MI DIJAGNOSTIČKI PRISTUP CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKCIJAMA
Autori: M.Vareškić, V.Divjak, Z.Vezmar, M.Abram
Prezentator: Marija Vareškić

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA / MOLECULAR DIAGNOSTIC

PO32-MO KNOWLEDGE ON SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN PROFESSIONALS OF A PORTUGUESE HOSPITAL
Autori: A. Gonçalves, A. Martins, C. Rocha, D. Martins, I. Andrade, M. Martins, P. Vidas, P. Polónio, F. Mendes
Prezentator: Fernando Mendes

PO33-MO ODREĐIVANJE BROJA TRIPLETA CTG U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI MIOTONIČNE DISTROFIJE TIPA 1 KAPILARNOM ELEKTROFOREZOM
Autori: K. Petrović, A. Acman-Barišić, H. Ljubić, A. Merkler, D. Caban, S. Škaro, J. Sertić
Prezentator: Domagoj Caban

PO34-MO DIJAGNOSTIKA MIKRODELECIJSKIH SINDROMA
Autori: M. Kušpilić, K.Crkvenac Gornik, I. Tonković Đurišević, A. Bilić Pokupec, M. Gavran, A. Šušković
Prezentator: Maja Kušpilić

PO35-MO THE ROLE OF BIRC5 POLYMORPHISMS AND SURVIVIN GENE EXPRESSION IN OVARIAN CANCER
Autori: M. Gregorić, V. Musan, P. Ozretić, M. Sabol, D. Trnski, D. Kalafatić, I. Maurac, S. Orešković, S. Levana
Prezentatori: Maja Gregorić

PO36-MO FARMAKOGENETIKA STATINA
Autori: M. Mezak Herceg, Z. Mirković1, L. Šimičević, L. Ganoci, N. Božina
Prezentator: Maja Mezak Herceg

PO37-MO UČESTALOST KROMOSOMSKIH PROMJENA U BOLESNIKA SA NEUROBLASTOMOM
Autori: J. Franjčec, I. Franić
Prezentator: Janja Franjčec

PATOHISTOLOGIJA I CITOLOGIJA / PATHOHISTOLOGY AND CITOLOGY

PO38-P ATIPIČNE GLANDULARNE STANICE U PAPA-RAZMAZU
Autor i prezentator: Ana-Marija Popović

PO39-P ULOGA BIOMARKERA p16/Ki 67 U DIJAGNOSTICI CITOLOŠKIH ABNORMALNOSTI U OBRISCIMA CERVIKSA
Autori: Lj. Gavranović, V. Švencbir Popovski, I. Krivak Bolanča
Prezentator: Ljiljana Gavranović

PO40-P PATOHISTOLOŠKA OBRADA TRANSPLANTIRANOG BUBREGA
Autori: M. Abramović, A. Tarle, D. Pavlović
Prezentator: Martina Abramović

See also  KBC Zagreb - Urušio se strop na intenzivnoj na Rebru

PO41-P EXPRESSION OF FORSSMAN AND CANCER
Autori: C. Mourato, D. Martins, P. Teixeira, F. Mendes
Prezentator: Fernando Mendes

TRANSFUZIJSKA MEDICINA / TRANSFUSION MEDICINE

PO42-T TO BE IgM+IgG OR NOT TO BE IgG – ANTIBODIES ANTI FORSMAN
Autori: C. Mourato, A. Corpuz, D. Martins, P. Teixeira, F. Mendes
Prezentator: Fernando Mendes

PO43-T TELEFONSKA KOMUNIKACIJA NA CENTRALNOM PRIJEMU II HRVATSKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Autori: M. Čehulić, Ž. Kita, V. Matuš
Prezentator: Melita Čehulić

PO44-T PATIENT BLOOD MANAGEMENT
Autori: M. Glegj, D. Drenjančević, M. Samardžija
Prezentator: Mirna Glegj

STUDENTSKA SEKCIJA / STUDENT SESSION

PO45-S MOGUĆOST USPOREĐIVANJA LABORATORIJSKIH REZULTATA U PRAĆENJU KONCENTRACIJE PROLAKTINA U SERUMU PACIJENATA
Autori: I. Gašpar, D. Šupe Domić
Prezentator: Ivana Gašpar

PO46-S POGREŠKE U IMUNOHEMATOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI (DDK)
Autori: M. Zec, S. Dajak, A. Barać
Prezentator: Antonio Barać

PO47-S UČINCI BENZIMIDAZOLA NA STANIČNI CIKLUS TUMORSKIH STANICA
Autori: M. Knežević, Lj. Glavaš-Obrovac
Prezentator: Marija Knežević

PO48-S UTVRĐIVANJE MOGUĆEG MUTAGENOG UČINKA MONOMETINSKIH CIJANINSKIH DERIVATA
Autori: P. Medač, K. Mišković – Špoljarić
Prezentator: Petra Medač

PO49-S ANALIZA RAZINE EKSPRESIJE PROTEINA GAPDH, Akt i p53 U STANICAMA IZLOŽENIM N-SULFONILUREAMA METODOM WESTERN BLOT
Autori: J. Kirchofer, M. Jukić, Lj. Glavaš-Obrovac
Prezentator: Juraj Kirchofer

PO50-S UČESTALOST RIJETKIH GENA SUSTAVA HLA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Autori: M. Govorko, J. Matenda, S. Ribičić, S. Jaman, E. Čečuk-Jeličić
Prezentatori: Sara Ribičić

PO51-S BIOLOŠKI UČINCI NOVIH DERIVATA NUKLEOBAZA
Autori: J. Legac, Lj. Glavaš Obrovac
Prezentator: Josipa Legac