Skip to content

EK vijesti 16. svibnja 2017.

Komisija uvodi nove mjere za borbu protiv krivolova i prestanak trgovine neobrađenom bjelokosti

European CommissionEuropska komisija poduzela je mjere za prestanak izvoza stare neobrađene bjelokosti od 1. srpnja donošenjem novih smjernica o pravilima EU kojima se uređuje trgovina bjelokosti.

Nezakonita trgovina bjelokosti na međunarodnoj razini znatno je porasla zadnjih desetak godina. Današnjom se odlukom, koja je predviđena u Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom, želi spriječiti da zbog zakonite trgovine raste i ona nezakonita.

Europska komisija odobrit će novu financijsku potporu od 2,25 milijuna EUR kako bi se Tajništvu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) pomoglo u provedbi odluka o međunarodnoj trgovini divljom faunom i florom donesenih na Konferenciji stranaka CITES-a u listopadu 2016.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Borba protiv međunarodne nezakonite trgovine bjelokosti bitka je koju ne smijemo izgubiti.Prestankom izvoza slonovih kljova i ostale neobrađene bjelokosti ispunjavamo svoj dio odgovornosti,ali i sljedeću obvezu koju smo zacrtali u Akcijskom planu EU za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom. Financijskom potporom za države u razvoju ojačat će se njihovi kapaciteti za provedbu Konvencije CITES. To je presudno za napredak u suzbijanju krivolova i za održivu trgovinu divljom faunom i florom.

Od 2012. zakoniti izvoz starih predmeta od bjelokosti iz EU u Aziju rastao je toliko da je potaknuo globalnu potražnju za bjelokosti te se koristio za prikrivanje nezakonite trgovine. To osobito vrjedi za slonove kljove kojima se najčešće nezakonito trguje. Kako bi se taj problem riješio, Komisija je donijela smjernice koje danas predstavljamo i u kojima se preporučuje da države članice EU od 1. srpnja 2017. prestanu izdavati izvozne isprave za neobrađenu bjelokost. To praktično znači kraj izvoza neobrađene bjelokosti, osim primjeraka koji služe u znanstvene i svrhu izobrazbe. Nadalje, u smjernicama, koje su izrađene u bliskoj suradnji s državama članicama, navodi se da bi one trebale strogo tumačiti pravila kada odobravaju ostalu trgovinu bjelokosti i tako osigurati da je podrijetlo predmeta od bjelokosti zakonito.

Pravila EU o trgovini bjelokosti već su jako stroga. Prema tim je pravilima trgovina bjelokosti zabranjena, izim za predmete kupljene prije 1990. kad su svi afrički slonovi maksimalno zaštićeni CITES-om.

Donošenje smjernica o trgovini bjelokosti u skladu je s obvezama koje su EU i države članice preuzeli u okviru Akcijskog plana EU za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom iz 2016. To je ujedno odgovor na pozive Europskog parlamenta i civilnog društva. U nekoliko sljedećih mjeseci Komisija će prikupljati podatke i savjetovati se s dionicima i javnošću kako bi se vidjelo jesu li potrebna daljnja ograničenja u trgovini bjelokosti.

Kontekst

Usprkos međunarodnoj zabrani krivolov slonova i nezakonita trgovina bjelokosti veći su no ikad. Procjenjuje se da se godišnje u krivolovu ubije između 20 000 i 30 000 afričkih slonova. Tijekom 2015. zaplijenjeno je više od 40 tona bjelokosti. Rastuća potražnja za predmetima od bjelokosti u Aziji jedan je od glavnih razloga porasta nezakonite trgovine.

EU već dugo podržava Konvenciju CITES kojom se uređuje međunarodna trgovina oko 35 000 vrsta životinja i biljaka. Na zadnjem sastanku u listopadu 2016. stranke CITES-a (njih 183) donijele su važne odluke o suzbijanju nezakonite trgovine divljom faunom i florom. Iznos od 2,25 milijuna EUR koji će se dostaviti tajništvu CITES-a pomoći će u provedbi tih odluka. Novac će se iskoristiti za pomoć strankama CITES-a koje trebaju osigurati da međunarodna trgovina ugroženim morskim vrstama (morski psi, raže, jegulje) bude zakonita i održiva, za rješavanje problema prijevarne trgovine životinjama uzgojenima u zatočeništvu te za povećanje kapaciteta zemalja u razvoju za ispunjenje obveza iz Konvencije CITES. EU već pruža potporu i drugim programima za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom kao što je program „Smanjivanje nezakonitog ubijanja slonova i ostalih ugroženih vrsta” ili Zajednički projekt UNODC-a i CITES-a za ograničavanje potražnje i provedbu odluka u pogledu divlje faune i flore u Aziji. U narednim mjesecima EU planira povećati financijsku pomoć i potporu u izgradnji kapaciteta za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom.