Oleksandar Pastukhov: Digitalno arhiviranje: pravna pitanja koja treba imati na umu – najava predavanja

Izazovi arhiviranja 1

Izazovi digitalnog arhiviranja

Izazovi arhiviranja 1

Digitalno arhiviranje: pravna pitanja koja treba imati na umu naziv je predavanja dr. Oleksandra Pastukhova, koje će se održati u četvrtak 8. rujna 2016., u 13.00 sati, u dvorani Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu

Digitalizacija muzejske građe je jedno od ključnih pitanja muzeja današnjice koji se postepeno prilagođavaju karakteru novih medija. Ona je veoma bitan segment rada svakog muzeja jer osim što omogućava lakšu dostupnost i pretragu odgovarajućih informacija u bazama podataka, bitna je i za zaštitu kulturne baštine jer se muzejske zbirke mogu obrađivati i istraživati bez da se izlažu opasnostima. Digitalizacijom građe muzeji omogućavaju interaktivan rad na dokumentima i zbirkama znanstvenoj zajednici, dobivaju bolje mogućnosti za prezentaciju pojedinih eksponata i stvaraju platformu za razvoj koncepta virtualnog muzeja koji bi trebao omogućiti pristup muzejima osobama s posebnim potrebama. Također, digitalizacija kulturne baštine neizostavan je faktor razvoja kulturno kreativnog sektora budući da se digitalizirana građa može koristiti za razvoj edukativnih materijala, programa za turizam, elektroničkih igara, animacija i dizajna.

Važnost digitalizacije u zaštiti i promociji kulturne baštine prepoznata je i u Hrvatskoj pa se tako broj digitaliziranih muzejskih zbirki iz godine u godinu konstantno povećava, primjerice samo u prošloj godini digitalizirano je 114 muzejskih zbirki sa 73.448 predmeta. Iako se više od jednog desetljeća radi na izgradnji Nacionalnog programa digitalizacije AKM građe još uvijek ne postoji jasan zakonski okvir niti je izrađena nacionalna strategija za dugotrajnu zaštitu i pristup digitalnoj građi. Kako se primijenuju stari pravilnici kustosi, knjižničari i arhivisti kod digitalizacije baštine i elektroničke obrade muzejskih zbirki suočeni su s mnoštvom pravnih problema – tko će, kako i na koji način raditi baze podataka, kome će one biti dostupne i na koji način. Pored problema pravnog statusa neophodno je riješiti i pitanja financiranja te kadrovske i tehničke opremljenosti.

U svom izlaganju dr. Oleksandr Pastuhov dat će pregled pravnih okvira primjenjivih na institucije AKM zajednice uz poseban naglasak na pitanja s kojima se susreću stručnjaci koji rade na digitalizaciji i pristupu digitalnoj baštini. Govorit će i o regulativi, javnoj politici i dobrim praksama koje su relevantne za funkcioniranje operacija digitalizacije i elektroničkog pristupa građi na načine koji su sukladni zakonima. Među primjerima bit će prezentirani oni iz zemalja članica EU, SAD-a, ali i drugih zemalja koji će ukazati na niz različitih pristupa problematici digitalizacije ovisno o tipu muzeja, ciljevima koji se postavljaju pred digitalizaciju, materijalu koji se želi digitalizirati i mogućnosti samih institucija.

Predavanje će završiti odgovorima na pitanja sudionika i općom diskusijom.

Dr. Oleksandr Pastukhov je viši predavač i koordinator upravljanja informacijama na Odjelu za Informacije i upravljanje na Malteškom sveučilištu. Trenutno je zamjenik koordinatora na projektu MAPPING te voditelj EVIDENCE i CITYCoP projekata. Redoviti je sudionik i govornik na raznim međunarodnim konferencijama posvećenim pravu informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Dr. Pastukhov stekao je diplomu iz međunarodnog privatnog prava na Kijevskom nacionalnom Sveučilištu Taras Ševčenko u Ukrajini (1997.), magisterij na Northwestern University School of Law u Chicagu u SAD-u (2000.), doktorat na V.M. Koretsky institutu države i prava u Kijevu (2003.) kao i doktorat prava na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji (2008.). Nakon toga bio je na postdoktoratu na Vrije Universiteit Amsterdam u Nizozemskoj i University of Strathclyde u Glasgowu u Škotskoj.