Relja Rajković i Ivan Valušek u Muzeju Grada Umaga

RELJA RAJKOVIĆ (& Vanja Marin, videorad)
POSEJDON I HEFEST/ POSEIDONE ED EFESTO

IVAN VALUŠEK
INTUITIVNE VIZUALIZACIJE TIJEKA/ VISUALIZZAZIONI INTUITIVE DEL FLUSSO

10.8.2016 U 20:30 sati
U galerijskom prostoru Muzeja na TRGU SV. MARTINA 1
Kustos projekta Eugen Borkovsky

Relja Rajković: POSEJDON I HEFEST/ POSEIDONE ED EFESTO
samostalna izložba/ mostra personale
&
Vanja Marin, videorad/ opera video

rajkovicRelja Rajković predstavlja kolekciju trodimenzionalnih predmeta malog formata realiziranu tijekom nekoliko prošlih godina. Radi se o objektima iz Hefestove palete elemenata izvedenima raznorodnim intervencijama. Sastavnice ovih objekata su: bakar, srebro, željezo, mesing, alpaka, rodij, iridij, paladij… Uz ove plemenite i poluplemenite kovine autor koristi i druge materijale i tehnike. Ovakva vrsta oblikovanja od njega zahtijeva preciznost, maštovitost, strpljivost i prilagodbu kompliciranoj tehnologiji. Podastrti rezultati govore o visokom stupnju iskustva u korištenju tehnologija i materijala koje autorova umjetnička vizija uspijeva staviti pod kontrolu i uvesti u snatreni oblik. Razgledavajući ove objekte, koji su po dimenzijama manji čak i od ekrana kompjutora, može se otkriti mnogo rafiniranih detalja. Predstavljeni zbirovi oblika na svakom pojedinom radu izazivaju pažnju. U prvi mah bivamo zbunjeni pred ovom kolekcijom. Čini nam se da je prisutna heterogenost motiva/oblika. Kasnije, uočavajući elemente prezentacije, počinjemo prihvaćati cjelinu. Svi radovi Relje Rajkovića bogati su detaljima. Negdje je oblik interpretiran trodimenzionalno, a ponegdje plošno. Često hrabre kombinacije usklađuju ova dva pristupa. Autor se ne libi sasvim sitan detalj izvesti trodimenzionalno u plemenitom materijalu ili element rada, koji ima znatnu prostornost, obraditi plošno, slikarski, linijama ili plohama. Na radovima ili njihovim dijelovima prevladava cizelirana obrada. …… Autor profinjeno i odgovorno rabi kolor. Ponegdje koristi boju materijala kao dio izražajnog raspona kolorističkih efekata pa na obliku kombinira uglačanost ili izjedenost nekim kemijskim sredstvom. Gdjekad prikriva originalnu podlogu nanoseći ili ton boje ili kemijskom reakcijom stvara novi sloj. Kombinacijama patina, poliranja, koloriranja dijelova skulpture ili reljefa postignuta je dojmljivost koja se ne zaustavlja na efektu. Postignut je sklad doživljaja i vizualne interpretacije.
Iako su predstavljeni radovi malog formata, pred nama su svakako skulpture i reljefi. Svi, stilizacijom oblika, iskazuju karakteristike oblikovanja na rubu figuracije. Nakon isčitavanja svih elemenata konačni doživljaj sadržava određeni nadrealizam. … ( iz predgovora Eugen Borkovsky)

Relja Rajković presenta una collezione di oggetti tridimensionali di piccolo formato realizzata nel corso degli ultimi anni. Si tratta di oggetti creati con la gamma di elementi attribuibili a Efesto e ottenuti attraverso svariati interventi. Questi oggetti sono composti da: rame, argento, ferro, ottone, alpacca, rodio, iridio, palladio… Oltre a metalli nobili e semi-nobili, l’autore utilizza anche altri materiali e tecniche. Questo tipo di lavorazione richiede precisione, fantasia, pazienza e capacità di adattamento a una tecnologia complicata. I risultati presentati mostrano un alto livello di competenza nell’utilizzo delle tecnologie e dei materiali, che la visione artistica dell’autore è riuscita a domare, dandogli una forma onirica. Osservando da vicino questi oggetti, di dimensioni più piccole persino dello schermo del computer, si possono scoprire numerosi dettagli raffinati. Gli insiemi degli oggetti rappresentati in ogni singola opera richiamano la nostra attenzione. Di primo acchito questa collezione provoca un senso di confusione. Ci sembra di cogliere un’eterogeneità dei motivi/delle forme. Poi, osservando gli elementi della presentazione, iniziamo ad accettare il tutto. Più tardi ancora, scoprendo la premessa di questo progetto, la situazione diventa completamente chiara.
Tutte le opere di Relja Rajković sono ricche di dettagli. In alcune la forma è interpretata in maniera tridimensionale, in altre in maniera piatta. Spesso, nelle combinazioni più ardite, questi due approcci si fondono. L’autore non ha alcun timore di realizzare persino il più piccolo dettaglio in maniera tridimensionale utilizzando un materiale nobile né di lavorare qualche altro elemento dell’opera, caratterizzato da una notevole ampiezza, in maniera piatta, figurativa, con linee o piani. Nelle opere, o in alcune loro parti, prevale la tecnica della cesellatura. Talvolta l’autore lascia alcune superfici o bordi non lavorati allo scopo di raggiungere una determinata espressione artistica. Questa spontaneità contribuisce all’imponenza dell’opera indipendentemente dal fatto che su un pezzo di plastica di piccole dimensioni ogni dettaglio viene percepito come essenziale. L’autore utilizza il colore in maniera raffinata e responsabile. Talvolta impiega il colore del materiale come parte della gamma espressiva degli effetti coloristici donando alla forma ora levigatezza ora corrosione grazie all’utilizzo degli agenti chimici. A volte invece maschera la base originale stendendo o una tonalità di colore o creando, tramite una reazione chimica, un nuovo strato. Con le combinazioni di patinatura, levigatura e colorazione di parti della scultura o del rilievo è stata raggiunta un’imponenza che va ben oltre l’effetto – un’armonia dell’esperienza e dell’interpretazione visiva. Anche se si presentano come opere di piccolo formato, abbiamo davanti sculture e rilievi. Attraverso la stilizzazione della forma, tutte queste opere esprimono delle caratteristiche di lavorazione al limite della raffigurazione. Dopo una prima interpretazione dei singoli elementi, l’esperienza complessiva racchiude anche un certo surrealismo……. (Eugen Borkovsky)

IVAN VALUŠEK
samostalna izložba/ mostra personale
INTUITIVNE VIZUALIZACIJE TIJEKA/ VISUALIZZAZIONI INTUITIVE DEL FLUSSO
„Umjetnost ne prenosi vidljivo, ona stvara vidljivim.“/ “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.” Paul Klee
Paul Klee

valušekIvan Valušek predstavlja kolekciju likovnih promišljanja, odnosno skulptorske objekte većeg formata. Osnova svih radova je materijal iz zemljine utrobe: metal. Medij pretvorbe je vatra. Znalac vulkana i vatre, Hefest, zavodi umjetnika. Premda je on zaštitnik kovača, sposoban iskovati svemir, on nije bog. Kovač je posjednik tajni, a njegova djelatnost srodna je magiji. Sudjelovanje u kozmogonijskim mijenama skriva rizik zabranjene djelatnosti. Kovač stupa u vezu s univerzumom vladajući vatrom, toplim i hladnim, a to je alkemijska pretvorba. Unatoč tome, ili upravo zbog toga, Ivan Valušek poseže za metalom i vatrom, a umjetničku akciju pretvara u ritual igre elementima.
Ponuđeni Ivanovi oblici nastali su posljednjih nekoliko godina i očituju se intuitivnim činjenjem bez obzira na upotrebljavanu napornu tehnologiju. Uočavamo ih kao apstraktne kompozicije. Promatrajući ih u slijedu čine se dijelovima istog obreda. Pred nama se nižu oblici koje možemo predstaviti u nizu koji nije kronološki vezan uz nastanak već prema količini emanacija uklopljene energije… (iz predgovora Eugen Borkovsky)

Ivan Valušek presenta una collezione di riflessioni artistiche, ovvero delle sculture di formato più grande. Alla base di tutte le opere c’è un materiale che proviene direttamente dalle viscere della Terra: il metallo. Il medium di trasformazione è il fuoco. Efesto, conoscitore dei vulcani e del fuoco, seduce l’artista. Anche se è il protettore dei fabbri e in grado di forgiare l’universo, lui non è un Dio. Il fabbro è il detentore dei segreti e il suo lavoro è simile alla magia. Il coinvolgimento nelle trasformazioni cosmogoniche nasconde il rischio di un’attività proibita. Il fabbro entra in contatto con l’universo dominando il fuoco, il caldo e il freddo, e questo è un processo alchemico. Nonostante ciò, o proprio a causa di questo, Ivan Valušek sceglie il metallo e il fuoco trasformando l’azione artistica in un gioco rituale con gli elementi.
Le forme proposte da Ivan sono state create negli ultimi anni e riflettono un lavoro intuitivo nonostante l’utilizzo dell’estenuante tecnologia. Le vediamo come composizioni astratte. Osservandole in successione sembrano come parti dello stesso rito. Di fronte a noi si susseguono forme che possiamo rappresentare in una serie che non è cronologicamente legata alla creazione delle opere ma alla forza di emanazione dell’energia che racchiudono…..(Eugen Borkovsky)

Relja Rajković (Zagreb, 1974.) završio je Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, odjel obrade plemenitih kovina kod profesora Hrvoja Ljubića i Damira Mataušića. Nakon završene srednje škole radi u zlatarskim radionicama u Zagrebu i Velikoj Gorici, te vodi tečajeve izrade nakita u Centru za kulturu i obrazovanje u Zagrebu. Do sada je izlagao na osam samostalnih te na većem broju žiriranih i skupnih izložbi. Član je strukovnih udruga HDLU Zagreb, ULUPUH Zagreb i Udruge likovnih stvaralaca Zaprešić.

Relja Rajković (Zagabria, 1974) si è diplomato alla Scuola di Arti applicate di Zagabria, Dipartimento di lavorazione di materiali preziosi nella classe dei professori Hrvoje Ljubić e Damir Mataušić. Una volta terminate le superiori lavora in diversi laboratori orafi di Zagabria e Velika Gorica, e tiene corsi per la creazione di gioielli nel Centro di cultura e formazione di Zagabria. Ha all’attivo otto mostre personali e diverse partecipazioni a mostre collettive e con giuria. È membro delle associazioni professionali Società croata degli artisti figurativi (HDLU) di Zagabria, dell’Associazione croata degli artisti figurativi e di arti applicate (ULUPUH) di Zagabria e dell’Associazione degli artisti figurativi di Zaprešić.

Ivan Valušek (Rijeka, 1985.) završio je Školu primijenjenih umjetnost u Rijeci, smjer kiparski dizajner, a potom diplomirao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Stjepana Gračana. Član je HDLU-a Rijeka od 2012.godine. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi, sudjelovao na kiparskim i likovnim radionicama, nabrojit ćemo samo neke od njih: Istarska likovna kolonija u Sinju, 2015.; Međunarodna likovna kolonija Juraj Julije Klović, Selce 2014.; Međunarodna likovna radionica, Faculty of Fine Arts , ChiangMai,2012.; Međunarodna kiparska radionica Kornarija, Marušići, 2009./2010.; Kiparska radionica Kutarevo, 2006. Autor je javnih plastika u prostoru: Struktura stvaranja u Sinju i Lovranu, te kamene skulpture Plamen u parku skulptura Marušići.

Ivan Valušek (Fiume, 1985) si è diplomato alla Scuola di Arti applicate di Fiume – indirizzo scultura e design, per poi laurearsi in Scultura all’Accademia di Arti figurative di Zagabria nella classe del professor Stjepan Gračan, conseguendo il titolo di dottore magistrale in scultura. È membro della Società croata degli artisti figurativi (HDLU) di Fiume dal 2012. Ha all’attivo numerose mostre personali e collettive, ha partecipato a laboratori figurativi e di scultura tra cui: Colonia figurativa istriana a Sinj, 2015; Colonia figurativa internazionale Juraj Julije Klović, Selce, 2014; Colonia figurativa internazionale Faculty of Fine Arts, Chiang Mai, 2012; Colonia internazionale di scultura Kornarija, Marussici, 2009-2010; Laboratorio di scultura Kuterevo, 2006. È autore di tre opere pubbliche in plastica esposte in luoghi pubblici, della Struktura stvaranja (Struttura della creazione) a Sinj e Laurana e della scultura in pietra Plamen (Fiamma) nel parco delle sculture di Marussici.