POPUP28 – Ivan Šeremet: Smrt umjetnika

Seremet Plakat

POPUP28 / Ivan Šeremet / Smrt umjetnika
Otvorenje u nedjelju, 3.7.2016., 22.00h
Eurodom, Osijek

Seremet PlakatPoruka instalacije / happeninga Smrt umjetnika izravna je i bespoštedna. Autor je ponovno upotrijebio njegovu rukopisu imanentna umjetnička sredstva i vrijednosti – duhovitost, kritičnost, apsurd, humor, ironiju i samoironiju. Projekt je iskazana u prvom licu, s osloncem na autorovu u tijelu i minimalističkoj verbalnoj ekspresiji (tek dvije riječi!).Na galerijskim zidovima zalijepljene su otvorene vreće za smeće s natpisom „Šeremet“, u sredini prostora je stol s posluženom hranom i pićem za karmine (pečenka, makovnjača, orehnjača, rakija, vino…). Autor stoji pokraj stola – u odijelu – i sa zadrškom izgovara “Slava mu”! („U Hrvatskoj se lako dolazi na glas; za to treba samo jedna malenkost: da se umre“, odavno je poručivao Tin Ujević).
Poput svih dosadašnjih, i ovaj se projekt Ivana Šeremeta, dakako, može odčitavati na više načina i iz različitih očišta. I ovom prigodom – ovako gledamo na poruku ovog projekta, kojim njegov autor nastavlja, referirajući se na lokalne prilike, aktivno promišljati prostor i društveni život u vlastitu okružju – umjetnik usmjerava pogled na problematična mjesta, neravnotežu i loše spojeve u društvenoj strukturi, nastavlja ironizirati osjetljiva statusna pitanja, posebice status stvaraoca, inih intelektualaca, neuklopljenih i neusidrenih pojedinaca u izoliranoj, uskogrudnoj, melankoličnoj, uspavanoj i od kulturnih i umjetničkih zbivanja odsječenoj lokalnoj sredini, dotičući njihovu diskriminaciju i predrasude koje se oko njih pletu. To, dakako, važi i za jednako tako neuklopljene i neprihvaćene manjine.
Marginaliziran u vlastitoj sredini (dok su njegovi radovi rado viđeni odlično prihvaćeni u nacionalnim galerijama), Šeremet još jednom proziva nekooperativno lokalno okružje, koje se prema svemu što iritira njegovu samodovoljnu uspavanost i duboku uljuljkanost u melankoliju, postavlja ravnodušno i ignorira, što Šeremet shvaća kao anomaliju koja se ne da iskorijeniti, samoironizirajući vlastiti trud i ironizirajući gluhost sredine, ne predmnijevajući stvarne učinke vlastita djelovanja na osvještavanju i saniranju ovih boljki, još manje vjerujući u učinak provociranja i razotkrivanja najmoćnijih gradskih i državnih ustanova. Na taj način umjetnik ni ne pokušava ponovno pozivati na pretresanje piramidalne društvene strukture, koja se prema svemu što je iritira postavlja nadmoćno i bahato. Umjetnost može samo dijagnosticirati probleme, ali nema stvarnu učinkovitost koja može inicirati društvenu promjenu.

Biografija:
Ivan Šeremet, multimedijalni umjetnik, živi u Slavonskom Brodu. U svom radu opservira prostor u kojem živi. To su osobna iskustva ispod kojih se javlja distancirani humor ali i poruga prema
nekooperativnom okruženju.
Izlaže na tridesetak samostalnih izložbi: Zagreb – MSU ; Rijeka – MMSU , Novi Sad – MSU.
Također na niz skupnih izložbi : Kassel, Beograd – Bezgranične granice ; Budapest – Human nature; Zagreb – 20 godina Galerije PM ; Zagreb – 80 – te.
Autor je grafičke mape s Goranom Remom; Skica za melankoliju ( s deset suradnika ).
Prezentirao više od sto suvremenih umjetnika iz regije:Hrvatska, BIH, Vojvodina, Mađarska, Poljska i Čekoslovačka.
O njemu pišu M. Šuvaković, Z. Maković, M.Šolman, A.Maračić, I.R.Janković, I.Župan, V.Kusik, G.Rem. Ž.Marcijuš.

POPUP28 / Ivan Šeremet / The Artist’s Death
opening on Sunday, 3.7.2016.
Eurodom, Osijek

The message of the installation/happening The Artist’s Death is direct and ruthless. The author used artistic means and values that are immanent in his artistic signature – wittiness, criticality, absurdity, humor, irony and self-irony. The project is in first person, resting on the artist’s body and minimal verbal expression. Garbage bags with the title “Šeremet” are glued to the gallery walls. In the middle of the room, there’s a table with food and drinks that are served at funerals. The author stands next to the table in a suit and is saying, “Glory unto him!” (“It’s easy to get a name in Croatia, you just need to die,” Tin Ujević said a long time ago.)
Like all the previous ones, this Šeremet’s project can be understood in many different ways and from many different viewpoints. We look at the message of this project like this; by reflecting local conditions, the author continues to actively deliberate the space and social life in his surroundings. The artist directs the view towards the problems, imbalances and bad connections in the social structure; he continues to make sensitive questions of status ironic, especially the status of the artists, intellectuals and outsiders, individuals in isolated, narrow-minded and melancholic environment that’s cut off from all cultural and artistic events, touching on its discrimination and prejudice. That, of course, applies to all minorities that don’t belong and are not accepted.
Marginalized in his own environment, (while his works are often readily seen and greatly accepted in national galleries) Šeremet calls out once more the uncooperative local environment that acts indifferently and ignores everything that irritates its self-sufficient dormancy and deep melancholy which Šeremet understands as an anomaly that can’t be eradicated, making his own efforts and the deafness of the society ironic, not expecting the real effects of his own efforts in awareness and remediation and believing even less in the effects of provoking and unmasking the most powerful city and state institutions. In that way, the artist is not trying to call for renegotiation of the pyramid social structure that acts superior and arrogant towards everything that irritates it. Art can just diagnose the problems, but it doesn’t have a real efficiency that can initiate social change.

Biography
Ivan Šeremet, multimedia artist who lives in Slavonski Brod. In his work, he observes the space he lives in. Those are personal experiences underneath which distant humor occurs and the mockery towards the uncooperative environment.
He exhibits on around 30 solo exhibitions: MSU Zagreb; MMSU Rijeka, MSU Novi Sad. He was also a part of many group exhibitions: Kassel, Belgrade – Boundless boundaries; Budapest – Human nature; Zagreb – 20 years of PM Gallery; Zagreb – 80s; Author of the graphical map with Goran Rema; Sketch for melancholy (with ten associates).
He presented more than a hundred contemporary artists in the region: Croatia, Bosnia and Herzegovina, Vojvodina, Hungary, Poland, Czechoslovakia. M. Šuvaković, Z. Maković, M. Šolman, A. Maračić, I. R. Janković, I. Župan, V. Kusik, G. Rem. Ž. Marcijuš write about him.