Keramicki laboratorij u Rijeci

Kustosica: Višnja Slavica Gabout
Izlažu: Lidia Boševski, Željka Bračko, Smiljana Brezovec Meštrić, Nadica Eichhorn, Lucija Gudlin, Mladen Ivančić, Pamela Ivanković, Željka Korbar, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Danijela Pičuljan, Zdenka Pozaić, Karmen Ptičar, Boris Roce, Liljana Smodlaka, Sanja Stani, Bojana Švertasek, Marina Tudjina Badurina, Ivančica Vončina, Dani Žbontar te učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, mentorica Lucija Gudlin

MladenIvancic

foto galerija

KERAMIČKI LABORATORIJ

Keramički laboratorij predstavlja istraživačko – edukativni projekt koji je kao project in progress zamišljen postati platformom za nova kreativna istraživanja, nova iskustva, nove strategije, ali i nove edukacijske i komunikacijske forme u području suvremene keramike. Projekt progovara o mediju keramike, naglašavajući izazove eksperimentalnih iskustava, oslanjajući se pritom na one umjetnike/keramičare koji su otvoreni prema suvremenim idejama i novim paradigmama te koji razmišljaju transdisciplinarno i intermedijski. Keramički laboratorij elaborira tu odnos keramike i suvremene umjetnosti, sagledavajući ovaj medij kao segment ne primijenjene, već vizualne umjetnosti, u sklopu današnje suvremene umjetničke prakse. A apostrofira rad onih autora koji u keramici – keramičkim objektima, skulpturama, asamblažima, ambijentima, odnosno u sinergijama ovoga medija s drugim medijima i materijalima, slijede aktualne suvremene umjetničke trendove. U ovom svom izdanju fokusira se na grupu vrhunskih hrvatskih umjetnika – keramičara suvremene orijentacije, koji su članovi Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a, ali i na nekoliko značajnih keramičara koji djeluju i u Sloveniji. Njihov je pristup keramici inovativan i eksperimentalan, a diskurs je u suglasju sa suvremenom interpretacijom zbilje i suvremenim vizualnim vokabularom. Već niz godina oni kroz svoje umjetničko djelovanje pomiču percepciju keramike, aktivirajući promjenu dosadašnje paradigme; smještajući keramiku, kao eksperimentalno potentan medij, u područje suvremenih vizualnih istraživanja. U područje gdje prevladava višemedijski, interdisciplinarni pristup i gdje su simbioza i sinergija s drugim materijalima i drugim medijima (svjetlom, zvukom, videom) stalni kreativni izazov.

Suvremena keramika danas je proširila, u skladu s globalnim kretanjima u suvremenoj umjetnosti, način i formu vizualne komunikacije, nudeći u izričaju novu vizualnu sintaksu i novi pristup. Nudeći morfološke metamorfoze i semantičko oslobađanje, otvaranje prema drugim područjima te kreativnu, pa i angažiranu, interakciju s njima. Nudeći, kao što to i Keramički laboratorij nudi, gotovo beskrajne mogućnosti oblikovnih transformacija, kombinacija i metamorfoza: stezanja, ekstenzije, dekonstrukcije, konstrukcije, reciklaže i ready-made. Tako, ima tu svojevrsnih „gradnji u prostoru“ – instalacija, koje nastaju kao slijed i kao zbroj kompleksnih procesa kreativno-misaonog istraživačkog promišljanja. Promišljanja koja se s jedne strane bave odnosom volumena i prostora, forme i površine, strukture i konstrukcije, a s druge odnosom kemijskih procesa i boje, odnosno teksture. Tu su također i zgusnuti objekti i skulpture- taktile, koje upućuju na neposrednu komunikaciju i na haptičko istraživanje forme. A tu su i prozračni, laki, prošupljeni, utanjeno uslojeni, rastvoreni i rasvijetljeni volumeni, koji se, uz kombiniranje raznih tehnika na površini, mogu uzeti kao paradigma eksperimentalnog pristupa. Najposlije, tu su i široko postavljene koncepcije, kojima se višedimenzionalno zahvaća u stvarnost: od osobnog i intimnog, do društveno-angažiranog. Time se u keramiku uvodi novi i drugačiji pristup te novi vizualni i taktilni doživljaj. Uz to i novi odnos s publikom. Suvremeni vizualni diskurs, temeljen na eksperimentu, otvara tako nove i intrigantne mogućnosti izričaja, dajući slobodu odabira i otkrivajući ljepotu govora medija, tako bogateći i likovni rječnik i likovnu sintaksu, ali i semantiku djela. Hermeneutika suvremenog keramičkog djela stoga ne uključuje samo razotkrivanje njegovih vizualnih ili narativnih elemenata, nego i samog procesa stvaranja. Jer umjetničko djelo proširuje se sad i na kategoriju umjetničke izvedbe, pritom uključujući i društveno-filozofsku percepciju, na taj način zaranjajući u sam život i pretvarajući ga u koncept umjetnosti.

Umjetnicima – keramičarima suvremene orijentacije, posebno onima koji su uključeni u projekt Keramički laboratorij, eksperiment je osnov njihove umjetnosti. On im stalno otvara nove, nepoznate svjetove, u kojima jednu materiju pretvaraju u drugu; gdje keramiku transkribiraju u digitalne medije, a publiku uvlače u stvaralački proces… Ali im otvara i stvarne svjetove druženja i edukacije, gdje su pozvani da podupru i podrže mlade talente – ovdje one iz zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Odjela keramike, da s njima kroz pokaznu radionicu kreativno komuniciraju.

Višnja Slavica Gabout

e pozivnica