Skip to content

POPUP25 – Sonja Radaković: Voli me

U subotu 9. travnja u 19 sati na adresi Vijenac Jakova Gotovca 2 osječkoj će se publici predstaviti mlada beogradska umjetnica Sonja Radaković

plakat POPUP25 Sonja Radakovic

Izložba pod nazivom „Voli me“ najnoviji je segment projekta „Kurvanje“ kojeg autorica provodi već duže vrijeme

Vulgarnost utkana u naziv cijeloga projekta tek je metaforičke prirode te autorici služi ne bi li pod povećalo stavila vlastitu poziciju u okrilju umjetničkoga svijeta u koji je netom zakoračila. „Projekt Kurvanje“, piše autorica, „je jedinstvena cjelina formirana od pojedinačnih umjetničkih radova koji predstavljaju proces preispitivanja položaja mlade neafirmirane umjetnice unutar i izvan umjetničkih institucija. Kurvanje je postavljeno kao komentar na fenomenologiju socijalnih interakcija i načina dobivanja ugleda na umjetničkoj sceni.“ Nerijetko se ulazak u svijet umjetnosti i zadobivanje statusa u njemu događa nakon prethodnog pristanka „novaka“ na pravila igre koja su u tom svijetu na snazi što, žargonski rečeno, može imati elemente svjesnoga „prostituiranja“. Upravo na to Radaković usmjerava vlastitu pažnju ističući kako je „Kurvanje“ „metafora propale strategije kulturne politike u regiji koja umjetnost prisiljava na podređeni položaj i prilagođavanje vlastitoga identiteta zahtjevima kapitalističkoga tržišta. Poljuljan sustav vrijednosti utječe na to da su i kultura i umjetnost danas primorane, poput kurve, balansirati između privatnoga i javnog kako bi zadovoljile autoerotske fantazme nepostojećega klijenta.“

SONJA RADAKOVIĆ (1989. Beograd, Srbija) stekla zvanje BA i MA slikarstva 2014. na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje trenutno radi kao asistentica. Sonja aktivno izlaže od 2007. godine tijekom kojeg razdoblja je imala nekoliko samostalnih izložbi, te sudjelovala u brojnim projektima u Srbiji i regiji. Dobitnica je nekoliko stipendija iz Fonda za mlade talente Republike Srbije (Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije). Do sada, Sonja je dobila dvije nagrade za slikarstvo. U svom radu Sonja koristi svoje i tuđe tijelo kao manipulativno sredstvo, preuzima društveno poželjne uloge i preispituje svoju društvenu i umjetničku poziciju na granici moralnosti, ukusa i pristojnosti. Od 2013. godine se bavi kurvanjem u umjetnosti.

POPUP25 / Sonja Radaković / Love me

On Saturday April 9th at 7 pm, Sonja Radaković, a young artist from Belgrade will introduce herself to Osijek’s audience. The event will take place at Vijenac Jakova Gotovca 2. The exhibition named Love me is the newest segment of the Whoring project that the author is working on for a long time. The vulgarity imprinted in the title of the project is metaphoric and the author uses it to put her position in the art world under the magnifying glass. “Whoring Project,” the author says, “is a unique concept formed by individual artworks that represent the process of examining the position of a young artist who is still not recognized inside or outside of the art institutions. Whoring is a commentary on the phenomenology of social interactions and the process of gaining reputation in the art world.” Often, entering the art world and gaining a certain status happens after novice’s consent to the rules of the game. That can have the elements of conscious “prostitution”. Radaković brings our attention to it, emphasizing that Whoring is “a metaphor of a failed strategy of cultural politics in a region which forces art to a subordinate position and adaption of one’s identity to the requests of capitalist market. Compromised value system has an effect on culture and art so that it’s forced, like a whore, to balance private and public to satisfy the autoerotic fantasies of a nonexistent client.”

SONJA RADAKOVIC (1989 Belgrade, Serbia) earned Bachelor’s and Master’s degree in painting in 2014 at the Academy of Arts in Novi Sad where she currently works as a teacher’s assistant. Sonja is actively exhibiting since 2007 during which period she has had several solo exhibitions, and has participated in numerous projects in Serbia and the region. She was awarded several scholarships from the Fund for Young Talents of the Republic of Serbia, (the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia). So fair Sonja recived two awards for painting. In her artwork Sonja uses her own and other people’s body as a manipulative tool, takes a socially desirable role and examines its socialand artistic position on the border of morality, taste and decency.

Since 2013 she is actively engaged in artwhoredom.