OPG, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samostalna je gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti

Fotolia

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09; NN 127/10; NN 50/12; NN 120/12) definira ciljeve i mjere poljoprivredne politike, korisnike prava, oblike djelovanja poljoprivrednog gospodarstva, održivi razvoj poljoprivrede, institucijsku potporu, administrativno praćenje i izvješćivanje u poljoprivredi te upravni i inspekcijski nadzor

Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

 • trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

 • druga pravna osoba

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivrednik je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi.

Nositelj OPG-a je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje.

Dokumentacija potrebna za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

 • popunjen Zahtjev za upis

 • preslika kartice žiro – računa nositelja OPG-a

 • preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a

 • preslika osobne iskaznice za člana/članove OPG-a

 • posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje – original (ne stariji od 6 mjeseci)

 • ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ukoliko poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a)

 • državni biljezi (70,00 kn)

Nositelj OPG-a mora podnijeti zahtjev za upis u Upisnik na propisanim obrascima te nakon samog upisa dobiva se Rješenje o upisu, a poljoprivredno gospodarstvo dobiva Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). Najvažnije za upis je posjed objekta za poljoprivrednu proizvodnju i zemljište i stoku.

Zahtjev za upis podnosi se Uredu državne uprave prema mjestu prebivališta te je potrebno priložiti podatak o posjedu poljoprivrednog zemljišta ili posjedu stoke, ovisno o tome što upisujete kao djelatnost u OPG, zatim podatke o nositeljima i članovima OPG-a. Članovi OPG-a mogu biti punoljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi te se bave radom na gospodarstvu.

Troškovi registracije iznos od 70,00 – 500,00 kn.

6352928

Obrazac za upis OPG-a može se nabaviti u Narodnim novinama, a uz sam obrazac potrebno je priložiti i ostalu potrebnu dokumentaciju kako bi se omogućilo ostvarivanje samog upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Također, bitna informacija je da za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu.

Da bi se postiglo lakše plasiranje vlastitih proizvoda na tržište predlaže se otvaranje  upravo OPG-a, ujedno i kako bi se postigla mogućnost ostvarivanja državnih potpora u poljoprivredi. Međutim, posljednje vrijeme državne potpore odnose se na OPG-e u sustavu PDV-a.

OPG je obveznik plaćanja poreza, prilikom plasiranja bilo kakvih proizvoda na tržište s ciljem zarade. Također, važno je znati da OPG ne plaća porez na dobit, osim ukoliko zaradi više od 85.000,00 kuna unutar jedne godine dana, isporukom dobara ili obavljanjem usluga, tada je po sili Zakona u sustavu poreza na dodanu vrijednost,  a nakon što uđe u sustav PDV-a potrebno je voditi poslovne knjige te zaračunavati PDV i ujedno uključivati isti u cijenu proizvoda i usluga.

Kao što je i prije spomenuto, OPG u sustavu PDV-a je bitan uvjet za ostvarivanje državnih potpora, a pogotovo kod prijava na pretpristupni fond EU – IPARD program.

Prije samog otvaranja OPG-a svakako se posavjetujte s nadležnom služnom Ureda državne uprave u županiji u kojoj prebivate, Odsjek službe za gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove, Pododsjek za poljoprivredu i šumarstvo, kako biste prikupili smjernice i potrebne informacije te otvorili Vaš OPG na najjednostavniji način.

Ukoliko ćete putem OPG-a ostvariti svoj redovni dohodak odnosno ukoliko ćete biti zaposleni u OPG-u, potrebno je da:

 1. prijaviti se ustanovama

 2. odabrati knjigovodstveni servis

 3. otvoriti žiro-račun

 4. izraditi pečat

Prijava u ustanove podrazumijeva prijavu u Poreznu upravu (rok od 8 dana od dana početka rada), Zavod za mirovinsko osiguranje (rok od 15 dana od dana početka rada), Zavod za zdravstveno osiguranje (rok od 15 dana od dana početka rada).

Da biste se prijavili u Poreznu upravu potrebni su Vam slijedeći dokumenti:

 1. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA (Obrazac RPO, RPO A i RPO B)

 2. PRIJAVA U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a (Obrazac P – PDV-1) – proizvoljno

 3. POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE koja se unosi u OPG (Obrazac DI )

 4. IZJAVA O IZABRANOM KNJIGOVODSTVENOM SERVISU

 5. KOPIJA RJEŠENJA O UPISU U UPISNIK OPG-a

 • Obrasce je potrebno ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom nositelja OPG-a i osobno odnijeti u nadležnu ispostavu Porezne uprave

Prije odrađivanja registracije, prijava i osnovnih postupaka potrebnih za početak obavljanja registrirane djelatnosti, potrebno je donijeti odluku tko će biti VAŠA POTPORA u poslovanju, odnosno tko će biti Vaš voditelj knjigovodstva, poslovni i financijski savjetnik.      

Za prijavu OPG-a u Zavod za mirovinsko osiguranje potrebno Vam je:

 1. Preslika osobne iskaznice

 2. Preslika radne knjižice

 3. Preslika prijave u registar obveznika PDV-a 

 4. Preslika vojne iskaznice (za muške osobe)

 5. Pismena izjava o eventualnom radu u inozemstvu – ovjerena potpisom

 6. Obrasci (možete ih nabaviti u Narodnim novinama)

  1. T – SOD (ispunjava se samo opći dio i ovjerava nositelj OPG-a)

  2. M – 1 P

  3. M – 11 P  

  4. Sve navedeno potrebno je dostaviti na Zavod za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, gdje će ih službenici unijeti u sustav, ovjeriti i vratiti poduzetniku (nositelju OPG-a) primjerak od svakog obrasca.

  5. Sve obrasce koji nisu vraćeni u 2 ili više primjeraka potrebno je kopirati i prijaviti se na zdravstveno osiguranje – prema sjedištu OPG-a.

Za prijavu na Zavod za zdravstveno osiguranje potrebni su Vam:

 1. Obrazac T – 1

 2. Obrazac T – 2

 3. Potvrda o ulazu u sustav PDV-a  (Preslika P – PDV obrasca ovjerenog u Poreznoj upravi)

 4. Preslika dokumentacije koja je predana u Zavod za mirovinsko osiguranje (zajedno s obrascima)

Također, potrebno je otvoriti poslovni (žiro račun) u poslovnoj banci po izboru. Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva potrebno je otvoriti žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a, dakle, žiro-račun za fizičke osobe, odnosno na odjelu za građanstvo u odabranoj poslovnoj banci.

Naposljetku, potrebno je da OPG ima svoj pečat koji se može izraditi u trenutku kada započnete s obavljanjem djelatnosti u sklopu OPG-a, a to je u trenutku upisa u Porezni registar. Za izradu pečata potrebna Vam je slijedeća dokumentacija:

 1. Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika

 2. Osobna iskaznica nositelja OPG-a

 3. Potvrda o OIB-u

Preporučeno je da pečat sadrži: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „naziv“ i adresu te OIB (proizvoljno).

S obzirom na informativnost ovog teksta, upućujemo Vas da se obratite i savjetuje s nadležnom službom vezano za otvaranje OPG-a i sva ostala pitanja, budući da su moguće naknadne izmjene vezane uz otvaranje OPG-a za koje ne odgovaramo. zara.hr