Kod državnih potpora inovacijama primjetno smanjili birokraciju za neproblematične potpore

potpore

potpore

Inovacijama kod državnih potpora sukladno digitaliziranoj ovodobnici uvelike smanjili birokraciju za neproblematične potpore

Ipak kad su u pitanju državne potpore Komisija je ažurirala svoj Pregled državnih potpora, iz kojega je vidljivo da su države članice (EU28) 2014. potrošile 101,2 milijarde eura, tj. 0,72 posto BDP-a, na državne potpore proizvodnim uslugama, poljoprivredi i ribarstvu. U odnosu na 2013. riječ je o povećanju od otprilike 33 milijarde eura, što pokazuje da su nakon donošenja Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju 2014. države članice sve svjesnije da su za podršku obnovljivoj energiji potrebne državne potpore. Države članice obilno su koristile i mogućnosti koje im je ponudila najnovija pravila o državnim potporama iz 2014., osobito nova Uredba o općem skupnom izuzeću (GBER). Zabilježeno je znatno povećanje neproblematičnih mjera potpore koje se mogu dodijeliti bez prethodne kontrole Komisije, pritom je više od devedeset posto mjera državne potpore svrstano pod GBER. Kojima je primjetno smanjena administracija, države članice preuzele su veću odgovornost za usklađenost s pravilima, a Komisija je svoju pozornost mogla usmjeriti na potpore kojima se više narušava tržišno natjecanje. U Pregledu se prvi put jasno navodi kolika je potrošnja nacije na pojedine programe državnih potpora ali i podatci o javnoj potpori obnovljivim izvorima energije i izdacima iz Strukturnog fonda koji su korišteni za sufinanciranje mjera državne potpore. Čime se zaista povećava transparentnost javne potrošnje i promiču bolje potpore. Od 1. srpnja 2016. države članice morat će za sve dodijeljene državne potpore u iznosu većem od 500 000 eura objavljivati i identitet korisnika, iznos i svrhu potpore te pravnu osnovu. Zapravo svi takvi podatci bit će dostupni putem modula za transparentnost dodjela, kojem će se moći pristupiti putem web-mjesta Komisije i država članica. Pregled državnih potpora dostupan je ovdje