Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi

Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi
Jadranka Sertić i sur.
Medicinska naklada, 2014

Stručnjaci u kliničkoj i laboratorijskoj praksi napisali su racionalni pristup u 12 glavnih dijelova: 1. Klinička kemija, molekularna dijagnostika i laboratorijska medicina; 2. Laboratorijska dijagnostika najčešćih bolesti metabolizma, kardioloških i neuroloških poremećaja; 3. Odabrana poglavlja iz molekularne dijagnostike neuroloških bolesti; 4. Laboratorijska dijagnostika imunoloških i plućnih bolesti; 5. Laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega; 6. Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre i gušterače; 7. Odabrana poglavlja iz laboratorijske endokrinologije; 8. Odabrana poglavlja iz onkologije solidnih tumora i laboratorijska dijagnostika; 9. Laboratorijska dijagnostika hematoloških bolesti i poremećaja hemostaze; 10. Laboratorijska dijagnostika psihijatrijskih poremećaja; 11. Laboratorijska toksikologija, farmakologija i prehrana; 12. Laboratorijska medicina – odabrani primjeri laboratorijskih nalaza. Ravnopravno mjesto u knjizi je našla molekularna dijagnostika koja je prema međunarodnim smjernicama ušla u sve grane medicine, a namijenjena je učenju molekularne medicine, postavljanju dijagnoze i praćenju terapije.Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da se oko 80% dijagnoza donosi na temelju laboratorijskih pretraga. Akademija-Art