Skip to content

Općina Lovran otvara izložbu slika Charlesa Billicha i raspisuje natječaj za njihovu prodaju

Općina Lovran u srijedu, 15. studenog 2023.g. u 14.00 sati u Galeriji Laurus otvara izložbu slika Charlesa Bilicha te raspisuje natječaj za prodaju navedenih umjetnina

Voljen Korić

Riječ je o ukupno 32 umjetnine koje će od 15. studenog do 30. studenog 2023.g. biti moguće pogledati na dva mjesta. U Galeriji Laurus, na Trgu slobode 14 u Lovranu, od ponedjeljka do subote od 15.00 do 20.00 sati, dok će se umjetnine iz serijala velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora, koje se prodaju isključivo u kompletu, moći pogledati u hodniku zgrade Općine Lovran, na adresi Šetalište maršala Tita 41, ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 8.00 do 15.30 sati, zatim utorkom od 8.00 do 17.00 sati te petkom od 8.00 do 14.00 sati.

Katalog izložbe može se pogledati ovdje, a uvjeti i način prodaje umjetnina te rok za dostavu ponuda bit će objavljen na internetskim stranicama Općine Lovran: lovran.hr

UVJETI I NAČIN PRODAJE UMJETNINA

Umjetnine se prodaju u kompletu ili pojedinačno. Ukupna procijenjena vrijednost umjetnina iznosi 45.577,01 EUR, a izračunata je temeljem zbroja pojedinačnih procijenjenih vrijednosti iz Kataloga u kojem je za svaku umjetninu iskazana pojedinačna cijena.

Od ukupno 32 umjetnine, 12 umjetnina čini serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora, te ih je moguće kupiti isključivo u kompletu, po početnoj cijeni od 18.581,15 EUR.

Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj mora biti iskazana ponuđena cijena, a ponuđena cijena ne može biti manja od kataloške vrijednosti umjetnina.

Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imat će one koje budu sadržavale ponudu za kupnju svih umjetnina u kompletu ili ponude za serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora (12 umjetnina), a u nedostatku takvih ponuda prelazi se na pojedinačne ponude, a sve po kriteriju najpovoljnije ponude.

Postupak provodi Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje, odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz oglasa i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene.

See also  Oni dolaze... Vlatka Škoro: Pol čovjek, Paul Newman

Ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodajna cijena se plaća u korist računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

U slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 15 dana, kupoprodajni ugovor se može zaključiti sa prvim sljedećim ponuđačem.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve porezne obveze i troškove prodaje snosi kupac.

Po sklapanju kupoprodajnog ugovora, te vidljive uplate kupoprodajne cijene, kupac će moći preuzeti kupljene umjetnine u prostorijama Općine Lovran, a sukladno dogovoru, o čemu će se sastaviti pisana potvrda o preuzimanju. 

Ponuda treba sadržavati podatke o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, osobni kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) te iznos ponuđene cijene.

Iznos ponuđene cijene za komplet od 32 umjetnine ne može biti niži od istaknute ukupne cijene – 45.577,01 EUR.

Iznos ponuđene cijene za 12 umjetnina koje čine serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora ne može biti niži od istaknute ukupne cijene serijala – 18.581,15 EUR.

Iznos ponuđene cijene za kupnju pojedinačnih umjetnina ne može biti niži od procijenjene vrijednosti umjetnine iz Kataloga.

Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u visini 10% od kataloške vrijednosti umjetnina, odnosno kompleta umjetnina za koje se daje ponuda, u korist Proračuna Općine Lovran, broj HR8223600001824200003, s naznakom „jamčevina“, pozivom na broj: HR68-7757-OIB za fizičke i pravne osobe.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave Obavijesti o provođenju postupka prodaje umjetnina u dnevnom glasilu Novi list Rijeka, dana 15. studenog 2023. godine, i to u zatvorenoj omotnici, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 LOVRAN, Šet. m. Tita, br. 41, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – (prodaja umjetnina Billich)“.

See also  Retrospektivna izložba akademkinje Nives Kavurić-Kurtović / Foto

Posljednji dan za dostavu ponude je 30. studenoga 2023. godine.

Otvaranje ponuda održat će se 6.prosinca 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Lovran, Lovran, Šet. m. Tita, br. 41. Otvaranje ponuda će biti otvoreno za javnost, ali uz obaveznu prethodnu najavu dolaska na e-mail: pisarnica@lovran.hr, zbog ograničenog prostora.

Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude koje sadrže iznos manji od procijenjene vrijednosti, neće se uzeti u razmatranje.

Općina Lovran zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.