Skip to content

Izložba II: LJUDSKO U VREMENU

Predstavljamo radove koji su ostali u gradu, u Likovnom fundusu Grožnjan, jer su bili donirani ili nagrađeni nekom od nagrada

Studio galerije Fonticus Grožnjan / Grisignana
subota / sabato, 24. IX. 2022. u / alle ore 18.30

-Predstavljanje druge izložbe iz serije posvećene Ex Tempore Grožnjan
-Presentazione della seconda mostra della serie dedicata a Ex Tempore Grožnjan
IN SITU: EX TEMPORE GROŽNJAN / GRISIGNANA

Izložba II.: LJUDSKO U VREMENU

kolektivni, selektirani, tematski, likovni projekt

Mostra II: L’UMANO ATTRAVERSO IL TEMPO 

progetto artistico, selettivo, collettivo, tematico

AUTORI: Nataša Bezić, Marčelo Brajnović, Barbara Cetina, Marija Čurčić, I. Kortecki, Roberto Krajcer, Zdravko Milić, Jadranka Ostić, Bruno Paladin, Robert Pauleta, Tereza Pavlović, Tanja Pečanić, Valter Pergolis, Nikola Ražov, Goranka Supin, Alen Šimoković, Bojan Šumonja, Jozef Todjeraš, Nicola Tomasi, Jure Zrimšek
Kurator: Eugen Borkovsky

Uz manifestaciju: EX TEMPORE GROŽNJAN / GRISIGNANA, 22. – 25. IX. 2022.

   Druga izložba, unutar projekta „In situ: Ex tempore Grožnjan / Grisignana“, nudi izbor radova na temu „Ljudsko u vremenu“.

   Tematsko određenje ovog postava predstavlja djela koja propituju, prikazuju, problematiziraju ljude i ljudsko kroz vrijeme. Predstavljamo radove koji su ostali u gradu, u Likovnom fundusu Grožnjan, jer su bili donirani ili nagrađeni nekom od nagrada. Tijekom vremena, načini problematiziranja, stilovi i tehnike su se mijenjali, pa je ovaj postav heterogen. No, svi predstavljeni radovi nude vizualizacije refleksija vremena te pozicije, stavove, raspoloženja samih autora. To je uvijek učinjeno posredstvom korištenih motiva. Temu podupiru prisutni vizualni simboli ljudskog ili znakoviti motivi, detalji.

   Ovdje nisu izloženi svi koju dodiruju temu. Izbor je oslonjen na kvalitativne, tematske i zanimljivije načine interpretacije vremena i ljudskog ponašanja. U postavu se nalaze djela poznatih i manje poznatih autora. Neki indirektno ili simbolično, neki doslovno, a neki humorno obrađuju temu. Na mnogim radovima nema ljudi, ali je problematika prisutna. Generacijski raspon umjetnika također unosi raznorodne načine interpretacije teme.

    Svi radovi ovog projekta nastali su prije ovih dramatičnih zabrana pravdanih zdravstvenim i/ili ratnim razlozima.  Već i tada umjetnici reagiraju na divljanje profiterstva i ciljana medijska naklapanja. Poput vizionara, autori progovaraju socijalnom, ratnom, ali i osobnom tematikom. Za ilustraciju vremena i ponašanja, pojavljuju se životinje i biljke. Dokumentarnost, doživljaj povijesnog trenutka, iskazana je od strane svih autora. Radovi nude vizualizacije doživljaja, emocija, nostalgije, ili čak panike. Intencija organizatora i kustosa je podastrijeti što više radova/autora. Ovo je revijalna koncepcija, pa sam uvjeren da će napor promatranja biti oprošten bogatim rasponom vizualnih interpretacija.

   Treba reći da je Grožnjan Grad umjetnika od 1965. godine. Tadašnjim dolaskom likovnjaka u napušteno mjesto ponad rijeke Mirne, nastao je grad u kojem likovni umjetnici žive i rade. Kasnije im se pridružuju glazbena, pa teatarska i druga događanja. Tijekom minulih godina mnogo se toga promijenilo na Grožnjanu. Pored studija i ateljea, Gradska galerija Fonticus, kao reprezentativni gradski prostor, kontinuirano predstavlja recentnu likovnu produkciju domaćih i stranih autora.

   Tijekom 1994. godine, u organizaciji Unione Italiana i Narodnog Sveučilišta iz Trsta, Općine Grožnjan i Zajednice Talijana Grožnjan, pokreće se manifestacija Ex tempore Grožnjan, koja snažno oživljava ideju Grada umjetnika. Tako se Likovni fundus Grožnjan (LFG) punio, nekim od nagrađenih radova i naravno, ljubaznošću umjetnika te aktivnostima Gradske galerije Fonticus i Općine Grožnjan. Dio radova LFG ostvaren je na Likovnim kolonijama Grožnjan. Kolekcija LFG se sastoji od cca 900 radova, 345 autor/a/ica, iz 19 zemalja.

    Eugen Borkovsky, VIII. 2022. 

   La seconda mostra all’interno del progetto “In situ: Ex tempore Grožnjan / Grisignana” offre una selezione di opere sul tema “L’umano attraverso il tempo”.

   La determinazione tematica di questa mostra rappresenta opere che interrogano, mostrano, problematizzano le persone e l’umano attraverso il tempo. Presentiamo le opere rimaste in città, nel Fondo artistico di Grisignana, perché sono state donate o premiate con uno dei premi all’Ex tempore di Grisignana. Col passare del tempo, i metodi di problematizzare, gli stili e le tecniche sono cambiati, per questo motivo l’allestimento è eterogeneo.Tuttavia, tutti i lavori presentati offrono visualizzazioni delle riflessioni del tempo, delle posizioni, degli atteggiamenti e degli stati d’animo degli autori stessi. Questo viene sempre fatto attraverso i motivi utilizzati. Il tema è supportato dai presenti simboli visivi umani o da motivi significativi e dettagli.

   Qui non sono esposti tutti coloro che trattano l’argomento. La scelta è basata su modalità qualitative, tematiche e metodi più interessanti di interpretazione del tempo e del comportamento umano. La mostra comprende opere di autori noti e meno noti. Alcuni trattano l’argomento indirettamente o simbolicamente, altri invece letteralmente oppure in modo umoristico. In molte opere non sono presenti le persone, ma la problematica rimane presente. La gamma generazionale degli artisti dimostra anche i diversi modi di interpretazione del tema.

Tutte le opere di questo progetto sono state realizzate prima di questi drammatici divieti giustificati da motivi di salute e/o di guerra. Già in questo caso, gli artisti reagiscono al dilagante profitto e al perfido clamore mediatico. Come visionari, gli autori parlano di temi sociali, di guerra, ma anche personali. Per illustrare il tempo e il comportamento, compaiono animali e piante. L’esperienza del momento storico è stata espressa da tutti gli autori. Le opere offrono visualizzazioni di esperienze, emozioni, nostalgia o persino panico. L’intenzione dell’organizzatore e del curatore è quella di supportare il maggior numero possibile di opere/autori. Si tratta di un concetto annuale, quindi sono fiducioso che lo sforzo di osservazione sarà perdonato dalla ricca gamma di interpretazioni visive.

   Va detto che Grisignana è la Città degli artisti dal 1965. Con l’arrivo degli artisti in questa città abbandonata dinanzi al fiume Quieto, è nata una città in cui gli artisti vivono e lavorano. Successivamente, vengono organizzati anche eventi musicali, teatrali e altri. Negli ultimi anni a Grisignana sono cambiate tante cose. Oltre agli studi e gli atelier, la Galleria cittadina Fonticus, lo spazio rappresentativo della città, presenta continuamente la recente produzione artistica.

   Nel 1994, l’Unione Italiana, l’Università Popolare di Trieste, il Comune di Grisignana e la Comunità degli Italiani di Grisignana organizzano la manifestazione dell’Ex Tempore di Grisignana che rinnova fortemente l’idea della Città degli artisti. In questo modo, il Fondo artistico di Grisignana si stava allargando con alcune opere premiate e, naturalmente, grazie anche alla gentilezza degli artisti e all’ attività della Galleria cittadina Fonticus e del Comune di Grisignana. Il Fondo artistico di Grisignana conta circa 900 opere di 345 autori provenienti da 19 paesi.

    Eugen Borkovsky, VIII. 2022.; traduzione: Marina Krušić

-Organizatori Ex tempore Grožnjan/Grisignana:

Talijanska Unija Rijeka; Narodno sveučilište iz Trsta; Zajednica Talijana Grožnjan; Općina Grožnjan

-Organizzatori dell’Ex Tempore di Grisignana:

Unione Italiana di Fiume; Università Popolare di Trieste; Comunità degli Italiani di Grisignana; Comune di Grisignana

Projekt: IN SITU: EX TEMPORE GROŽNJAN / GRISIGNANA

Serija tematskih izložbi likovnih radova nagrađenih na EX TEMPORE Grožnjan, 1994. – 2022. (iz Likovnog fundusa Grožnjan)

Progetto: IN SITU: EX TEMPORE GROŽNJAN / GRISIGNANA

Serie di mostre tematiche di opere d’arte premiate all’EX TEMPORE di Grisignana, dal 1994 al 2022(dal  Fondo artistico Grisignana)

   Grožnjan je Grad umjetnika od 1965. godine. Od tadašnje likovne kolonije nastao je grad u kojem likovni umjetnici žive i rade. Nekoliko godina kasnije im se pridružuju glazbenici. Slijede teatarska i druga događanja. Tijekom ovih više od 55. godina mnogo se toga promijenilo na Grožnjanu. Neki umjetnici su odlazili, neki dolazili. Gradska galerija Fonticus, kao reprezentativni gradski prostor, kontinuirano predstavlja recentnu likovnu produkciju. Tijekom 1994. godine, u organizaciji Talijanske Unije i Narodnog Sveučilišta iz Trsta, Općine Grožnjan i Zajednice Talijana Grožnjan, pokreće se manifestacija Ex tempore Grožnjan. Pokretanjerm ove inicijative, obilježeno je 30. godina suradnje Talijanske Unije i Narodnog sveučilišta iz Trsta. Projekt snažno osvježava ideju Grada umjetnika. U dane trajanja manifestacije umjetnici izlaze na ulicu i odjednom bivaju vidljivi. Jer, za razliku od glazbenika, koje čujete i kad vježbaju, a koji su dominantni zvukom, likovna djelatnost je tiha i neprimjetna. Ona se odvija u ateljeima, radionicama, studijima. Kreativni čin je sakriven i samozatajan, a izložba je jedini trenutak javnog kontakta, predstavljanja. Tako Ex tempore izvodi likovnjake u susret publici. Fascinantno je biti tada na Grožnjanu. Uvijek se prisjećam 2012. godine kada je bilo predstavljeno 586 radova od cca 500 umjetnika. Grad je preplavljen kreativcima, muzama, pratiocima i promatračima, a fasade ulica i trgova prepunjene su umjetničkim predmetima.

   Ova je manifestacija organizatorima, pa time Zajednici Talijana Grožnjan i općini Grožnjan, ostavljala nagrađene radove. Neki su raspoređeni u službene prostore Općine, a punio se i Likovni fundus Grožnjan (LFG), u koji bi dospjeli neki od radova. LFG nije mrtva zbirka umjetnina jer se od radova redovno osmišljavaju izložbene prezentacije, kolektivni, tematski, selektirani likovni projekti u produkciji Gradske galerije Fonticus. 

   Ex tempore Grožnjan spominje se po godinama u monografiji „50. godina Grada umjetnika“, u izdanju Općine Grožnjan i HDLU Istre, 2015. godine. Detaljne podatke o ovoj manifestaciji nalazimo u monografiji „Antologijska izložba“, EX TEMPORE Grožnjan, 1994. – 2012., u izdanju Unione Italiana Rijeka i Narodnog sveučilišta iz Trsta.

   Ovaj projekt će nuditi nekoliko selekcija radova iz Likovnog fundusa Grožnjan, a izmjenjivati će se svakih nekoliko mjeseci. Prvi izbor bit će radovi koji likovno tematiziraju lokaciju: Grožnjan. Manifestacija Ex tempore iznjedrila je mnoge radove koji propituju, prikazuju, problematiziraju Istru i grad u kojem se događanje tradicionalno odvija. Tematski projekti koji slijede, predstavit će i mnogo drugih radova također po temama.

   Tijekom vremena, načini problematiziranja, stilovi i tehnike su se mijenjali, pa će postavi često biti heterogeni. Zbog prostora i tehničkih određenja, neće biti izloženi baš svi koji dodiruju temu. Izbor je oslonjen na kvalitativne, sadržajne i zanimljivije načine interpretacije, problematiziranja teme.

    U ovom postavu nalaze se djela poznatih i/ili manje poznatih autora. Neki simbolično, neki doslovno, neki humorno pristupaju motivu. Generacijski raspon umjetnika također unosi raznorodne načine obrade teme. Radovi su izabrani prema emanaciji posebnosti, autorskog rukopisa, dojmljivosti. Zato i postav mora biti eklektičan. Mogući trud pregledavanja, zbog mnogih stilova i pristupa oblikovanju, može izazvati napor. No, ovo je revijalna koncepcija, pa je ideja organizatora i kustosa bila želja podastrijeti što više radova/autora.

         Eugen Borkovsky

   Grisignana è la Città degli artisti dal 1965. Dall’allora colonia d’arte, Grisignana è diventata una città dove gli artisti vivono e lavorano. Dopo alcuni anni essi vengono affiancati dai musicisti. Seguono spettacoli teatrali e altri eventi. Durante questi 55 anni e passa, tante cose a Grisignana sono cambiate. Alcuni artisti se ne andavano, altri stavano arrivando. La Galleria cittadina Fonticus, lo spazio rappresentativo della città, riproduce continuamente la produzione artistica recente. La manifestazione dell’Ex Tempore di Grisignana, che rinnova fortemente l’idea della Città degli artisti, viene organizzata nel 1994 dall’Unione Italiana, dall’Università Popolare di Trieste, dal Comune di Grisignana e dalla Comunità degli Italiani di Grisignana. La manifestazione e’ stata istituita in occasione del trentennale della collaborazione tra l’Universita’ popolare di Trieste e l’Unione italiana. Nei giorni dell’evento, gli artisti scendono nelle vie di Grisignana e diventano improvvisamente visibili. Perché, a differenza dei musicisti che si fanno sentire mentre fanno le prove visto che sono dominanti nel suono, l’attività artistica è silenziosa e poco appariscente. Essa si realizza negli atelier, laboratori, studi. L’atto creativo è nascosto e schivo e la mostra è l’unico momento di uscita, di contatto, di presentazione. In questo modo l’Ex Tempore invita gli artisti a incontrare il pubblico. In quel momento è sempre affascinante trovarsi a Grisignana. Ricordo sempre il 2012 quando furono presentate 586 opere di circa 500 artisti. La città fu invasa da persone creative, muse, compagni e visitatori e le facciate delle strade e delle piazze sono stracolme di oggetti d’arte.

   La manifestazione prevede che alcune opere premiate rimangano alla Comunità degli Italiani di Grisignana e al Comune di Grisignana. Alcune si trovano presso i locali del Comune, altre presso la locale Comunità degli Italiani ed altre presso il Fondo artistico di Grisignana (FAG). Il FAG non è solo una collezione morta di opere d’arte perché le opere vengono regolarmente allestite nelle mostre espositive e nei vari progetti artistici collettivi, selettivi e tematici prodotti dalla Galleria cittadina Fonticus.

    L’Ex Tempore di Grisignana viene citata per gli anni nella monografia “Grisignana 50 anni -Citta’ degli artisti”, pubblicata dal Comune di Grisignana e dalla Società croata degli artisti figurativi dell’Istria (HDLU Istria), nel 2015. Maggiori dettagli su questo evento si possono trovare nella monografia “Mostra antologica – EX TEMPORE Grisignana, 1994 – 2012”, pubblicata dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste.

   Questo progetto offrirà diverse selezioni di opere dalla Fondo artistico di Grisignana che si alterneranno costantemente. Le prime saranno quelle che tematizzano artisticamente il luogo: Grisignana. L’Ex Tempore ha prodotto molte opere che interrogano, dimostrano, problematizzano l’Istria e la città in cui tradizionalmente si svolge l’evento. I progetti tematici che seguiranno presenteranno molti altri lavori, suddivisi in diversi temi.

   Durante il tempo, i modi di raffigurare, gli stili e le tecniche sono cambiati e per questo motivo gli allestimenti saranno spesso eterogenei. A causa dei limiti di spazio e delle determinazioni tecniche, non tutti coloro che trattano dell’argomento verranno esposti. La scelta si basa su modalità di interpretazione, che raffigurano la problematizzazione dell’argomento in modo qualitativo, significativo e più interessante.

   In questa mostra sono presenti opere di autori noti e/o meno noti. Alcuni si avvicinano al motivo simbolicamente, alcuni letteralmente, altri in modo umoristico. La gamma generazionale degli artisti dimostra pure i diversi modi di elaborazione del tema. Le opere sono state selezionate in base all’emanazione di originalità, all’impressione e al manoscritto dell’artista. Ecco perché l’allestimento deve essere eclettico. A causa dei vari stili e approcci degli artisti, la visita può sembrare faticosa. Il concetto è quello di diversità, quindi l’idea degli organizzatori e del curatore era il desiderio di presentare il maggior numero possibile di opere/autori.

      Eugen Borkovsky,  traduzione: Marina Krušić

-Organizatori/Realizatori projekta: Talijanska unija Rijeka, Zajednica Talijana Grožnjan; Istarska županija/Upr. odjel za kulturu, Università Popolare di Trieste, Općina Grožnjan/Grisignana, Gradska galerija Fonticus Grožnjan

-Organizzatori/Realizzatori del progetto: Unione Italiana Fiume, Comunità degli Italiani di Grisignana; Regione istriana/cultura, Comune di Grisignana, Galleria Civica Grisignana