Skip to content

Томислав Марјан Билосниќ: МОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАЊО

Томислав Марјан Билосниќ
МОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАЊО

Нека ни додели Господ мир
за птиците земјата да ја наследат,
за да се здобиеме со пријателство со животната.

Нека ни додели Господ мир
со крст од тело и крилја
за и по смртта да се дружиме со ситните суштества.

Мој свети Фрањо, кога ќе тргнеш
по патот кон гората
нека сите птички од планина
долетаат в поле.
Господ така сака – ангелите и птиците
да ѝ ги отворат прозорците на секоја тревка
за секое стракче да свети како перје на млада ѕвезда.

Нека ме разбуди црцорот
како течение на вода,
нека ме возбуди црцорот
како потпукнување на оган
во прегратката на Твоите крилја.

Те молам, нека не молкнат птиците
ниту приквечер кога ќе заблејат овците.
Не можам да издржам сокриен во стакло,
не можам да го трпам јазикот изплазен врз металната ограда.
Те молам, во памтење да останат
малите колибри што како живци
треперат над тешките грижи.
Нека во памтењето остане запишано
како меѓу мноштвото луѓе
ги штитиме мравките во песочината.
Нека останат познати моите слабости
како што е заедничко будењето на црвите и пеперугите.
Нека се помнат моите маки
слични на ветерот што рика како магаре.

Барајќи го патот по кој одеше,
и волкот и јагнето со тебе,
видов риба неосвоива како птица,
видов магаре и оса со исти маки,
бел облак кој нашите души ги носи на небо.

Има ли нешто поубаво од стравот пред тигарот,
од оваа приказна
на чиј крај пајакот плете мрежа
со светлината на пеперугата
што полета в зори.

Нека ни додели Господ мир,
нека на нашата фамилија не ѝ недостасуваат
ни инсектите
под кои биковите ги веднат своите тешки глави.

Нека ни додели Господ таков мир
во кој врабецот ниту еден миг нема да има мир
и непрекинато ќе пее
жив-жив, жив-жив,
додека премалени од осама не ќе го чуеме лаежот на пците.

Нека земјата ја наследат рибите,
нека ја наследат осите,
и мравките
и штурците.
Нека ја наследат дивите коњи
и мувите
што ќе лебдат над нашите рани.
Нека отмените петли во мојата градина
обземени од чекање на муграта
кукуригаат како сеќавање.

Мој свети Фрањо, Ти
со секое суштество одеше,
само Ти со секое суштество пееше.
Ти им ги вадеше душите
далечни како скапоцени камења.
Ти ја знаеш повеста на гласењето
во ушите на секоја дива ѕверка
и на секое домашно животно.
Го знаеш точно името на секоја мравка
што се качува по старото стебло на црницата
во мојот двор.
И Те молам, кажи ми
дали ѝ е подобро отколку мене?

Изигрувајќи пеперуга
сигурно веќе нема да ја видам гасеницата
што са ноќ ме чекаше
врз гранката на кедарот
на спомените.
Одејќи покрај коњите
што се оддалечуваат како сенки
ги гледам нивните ослепени копита
што скршнуваат кон прашината.
Разговарајќи со јагнињата
го дочекав сонцето полно со штурци и мравки.
Навалија и другите суштества
убави како сликата на детето Исус.

Гледајќи во водата
рибите ја прекрија пустата длабочина на времето.
Гледајќи во небото
птиците ја исполнија длабочината на просторот.
Гледајќи во земјата
инсектите ја прекрија пустелијата на животот.
Те молам, мој свети Фрањо
зафати се со тајната на своите клучеви
отвори ми го срцето за му искажам љубов
на првото суштество во правта
како безделна овца на улица.

Превел на македонски
Ристо Василевски

Tomislav Marijan Bilosnić, Popovača

Tomislav Marijan Bilosnić (was born in January 18th in 1947, at Zemunik, Zadar, Croatia) is a contemporary Croatian author, poet, feuilletonist, travels writer, critic, reporter, painter and a photographer. He attended the primary school at Zemunik, secondary technical school and the Faculty of Humanities in Zadar.

He is the author of more than seventy books of prose, poetry, critiques, feuilletons and travels, as well as of more than forty exhibitions in different techniques: monotypes, oil, pastel crayons, drawings and art photos. He is occupied with ecology, too; so he is the writer who attracts a special attention by the number of the published books and by the breadth of his art preoccupation as well as by his biography in a narrower sense. His work has been translated in Italian, Germanic, English, Turkish, Japanese, Albanian, Macedonian, Spanish, Polish, France, Russian, Romanian and in Slovenian. He is included in literary reviews, summaries, surveys, panoramas, anthologies, lexicons and school curriculum; he was the editor of some newspapers, magazines, editions and columns. He initiated and edited publications “Zoranić”, “Poster” and “Zadranka”, he was a redactor of artistic-scientific “The Review of Zadar”, weekly than daily “Zadar Newspaper” and its first manager, and a member of a redaction of the magazines “Ground”, weekly “The Blue Herald” and “Clear Days”, the first copy of the courier og the town of Nin “The City of Nin”. As a guest-editor he participated in editing of the children magazine “The Dandelion”. He was the editor in chief of the press service of International Festival of Children in Šibenik for years and of the poet edition “Matsuo Basho”. He was the editor in chief of the weekly “Zadarski Regional” and “List”.

He has been omnipresent in all the Croatian media (“Vjesnik” – The Herald, “Večernji list” – The Evening Newspaper, “Slobodna Dalmacija” – Free Dalmatia, “Novi list” – A New Newspaper, “Glas Istre” – The Voice of Istria, “Glas Slavonije” – The Voice of Slavonia, etc.), he is the author of the thousands of articles, comments, reports, observations and travels edited in the most of the Croatian newspapers, magazines and publications, as well as on the radio and TV. His TV-serial “The Adventures of the Sea Horse” was very popular.

He has travelled a great deal all around the world; he was a construction worker, an engineering technician, a waiter, a driver, an accountant, an administrative employee, a reporter, a marketing director and a superior independent business administrator. He was the manager of retail trade in the trade company “Zadranka”. He is been the one of the founder of the Zadar song contest “Festival of Zadar” and its first director; he was the president of the board of “Narodni list” (People Newspaper). In the Country War he was the commander of the Independent platoon of the artists (1991./92.). He is the member of the Society of the Croatian veterans of the Country War, the member of the Society of the Croatian Writers and its president of the Branch of Zadar, the member of the Society of the Croatian haiku poets, he is founded and led the Fine Arts Camp of Karin, he is the member of HADLU Zadar (Croatian Society of Fine Arts Zadar), he is the secretary of the Croatian-American humanitarian Children and Family Society, ex-president of the Lions Club Zadar, the president of the Society of 3000 Years of Zadar, he is the winner of the award of Coat of arms of the City of Zadar for his art and social actions.

Antonio Pirri (Antonio di Manfredo da Bologna) – Saint Francis Receiving the Stigmata ca. 1525 – 1530 Oil on canvas. 42.5 x 54.5 cm Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid