Predsjednik Vlade Orešković: Reformama ćemo slomiti javni dug

Akademija Art

Na danas održanoj, 17. po redu sjednici Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Vlade Tihomir Orešković predstavio je Nacionalni program reformi, kazavši da su to mjere koje Vlada namjerava provesti u idućih 12 do 18 mjeseci

Untitled 1

Dokument se sastoji od 60 mjera podijeljenih u četiri područja, a to su makroekonomska stabilnost i fiskalna održivost, olakšavanje uvjeta poslovanja i bolja investicijska klima, učinkovitost i transparentnost javnog sektora te bolje obrazovanje za tržište rada

Predsjednik Vlade Orešković naglasio je da mjere neće biti lake, ali su fer i nužne za budućnost zemlje i potrebne da bi se iskoristio potencijal koji imamo za dugoročni rast Hrvatske. „Uvjeren sam da ćemo, uz otvoren dijalog, dobiti podršku socijalnih partnera i građana, kako bismo zajedno krenuli raditi za bolju budućnost Hrvatske“, kazao je predsjednik Vlade.

Ministar financija Zdravko Marić, govoreći o Programu konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.–2019. godine, rekao je da postoje dva ključna cilja, a to su poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja te stabilizacija javnog duga, odnosno njegovo smanjenje. Također, kazao je da projekcija rasta BDP-a ostaje 2 posto, uz blago ubrzanje u slijedećim godinama, ali i naglasio da su projekcije napravljene na trenutnim osnovama. Reformama Vlada želi ojačati gospodarski potencijal Hrvatske te ubrzati i povećati gospodarski rast.

„Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu želi se omogućiti jasniji i precizniji postupak odabira brodara kao pružatelja usluge javnog linijskog pomorskog prijevoza, usluge od općeg gospodarskog interesa, kroz mehanizam ugovora o javnoj usluzi sklopljenih temeljem javnih natječaja otvorenim za sve brodare sa područja Europskog gospodarskog prostora“, kazao je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Pojasnio je da se tijekom 2016. godine moraju provesti postupci odabira brodara koji će predmetne linije održavati od 1. siječnja 2017. godine, a vodeći računa da će svi natječaji/postupci nadmetanja biti otvoreni za sve zainteresirane brodare na području Europskog gospodarskog prostora, posebno imajući u vidu da postojeći ugovori ističu 2016. godine. Naime, prema odredbama važećeg Zakona, pravo obavljanja obalnog linijskog pomorskog prijevoza stjecalo se na temelju koncesije, a prema novopredloženom rješenju, pravo obavljanja usluge javnog prijevoza, kao usluge od općeg gospodarskog interesa stječe se na temelju odluke o koncesiji ili odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na osnovu kojih se sklapaju ugovori o koncesiji ili ugovori o obavljanju javnog prijevoza pod zajedničkim nazivom ugovori o javnoj usluzi.

Također, ministar Butković kazao je da će se izmjenom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama decentralizirati upravljanje pomorskim dobrom na način da se pravo odlučivanja za davanje suglasnosti fizičkim i pravnim osobama za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga na koncesioniranom području u posebnim rezervatima daje upravnom odjelu nadležnom za poslove pomorstva u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. „Na taj način ubrzava se postupak davanja odnosno uskraćivanja suglasnosti za korištenje pomorskog dobra na području posebnih rezervata i smanjuju se administrativni troškovi“, kazao je ministar.

O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, govorio je ministar gospodarstva Tomislav Panenić

„Predloženim izmjenama i dopunama daje se mogućnost nadziranoj osobi da otkloni nepravilnosti u određenom roku bez sankcioniranja, ukoliko isti prekršaj nije počinila u roku od godinu dana“, rekao je ministar. Dodao je da se, od primjene navedenog načela, predlaže izuzeti teže prekršaje kojima se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš, u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane, te u slučajevima ponovljenog počinjenja prekršaja od strane nadzirane osobe u roku od godinu dana. Isto tako, s ciljem efikasnijeg provođenja inspekcijskog nadzora uzimanjem uzoraka, a u skladu s uobičajenom praksom pojedinih zemalja Europske unije gdje se prilikom uzorkovanja tehničkih odnosno neprehrambenih proizvoda uzima samo jedan uzorak, izmjenama Zakona isti model će se primijeniti u radu tržišne inspekcije.

Ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović govorila je o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Kazala je da se njima predlaže utvrditi da se za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda RH primjenjuje osnovica koja je zakonom kojim se uređuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Navedeno zakonsko rješenje je u skladu sa stajalištem Ustavnog suda, a time se sprječava poremećaj odnosa između plaće sudaca Ustavnog suda RH i drugih pravosudnih dužnosnika koji bi nastao kao posljedica provedbe mjere gospodarske politike, s obzirom da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske smanjena osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika.

Ministrica je također predstavila izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, koje se donose u cilju jačanja administrativnih kapaciteta u sustavima upravljanja europskim investicijskim fondovima. „Radi ostvarenja reformske mjere maksimalnog ubrzanja raspisivanja natječaja za povlačenje EU sredstava, ovim Zakonom predlaže se brži i jednostavniji postupak zapošljavanja na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, te općenito ubrzavanje i pojednostavljivanje postupka zapošljavanja ostalih državnih službenika“, kazala je ministrica.

Ministar poljoprivrede Davor Romić kazao je da je ispitivanje prehrambenih navika djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj pokazalo da 66% učenika i učenica ne jede voće svaki dan, a 76% učenika i učenica ne jede povrće svaki dan. U okviru Nacionalne strategije za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine prihvatljivo voće i povrće (mandarina, jabuka, kruška, šljiva, breskva, nektarina, trešnja, jagoda, rajčica, mrkva) raspodjeljivat će se u školama najmanje jednom tjedno kao zaseban obrok, neovisan od obroka školske prehrane.

Ministar Marić, govoreći o osnivanju Povjerenstva za uređenje sustava neporeznih davanja i smanjenje neporeznih davanja, naglasio je da je uređenje sustava neporeznih davanja jedna od prioritetnih sastavnica ekonomske politike Vlade Republike Hrvatske, a ukidanje i/ili smanjenje neporeznih davanja važna je strukturna mjera iz Nacionalnog programa reformi. Prijedlogom se utvrđuje obveza ukidanja i/ili smanjenja neporeznih davanja, uvodi se mehanizam kontrole za propisivanje novih i promjenu postojećih neporeznih davanja te se osniva Povjerenstvo za uređenje sustava neporeznih davanja i smanjenje neporeznih davanja. Predsjednik Povjerenstva bit će ministar financija, a članovi državni dužnosnici iz deset ministarstva.

Ministrica uprave Jurlina Alibegović govorila je o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju javnog registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture, kazavši da se s ciljem jednostavnijeg i učinkovitijeg praćenja projekata i upravljanja državnom informacijskom infrastrukturom, predlaže proširenje obveza tijela javnog sektora vezano uz obvezu unosa podataka u javni registar ProDII na način da se osim podataka o projektima i planiranim projektima unose i podaci o prijedlozima projekata. Ujedno se uvodi obveza dostave dodatnih podataka o navedenim projektima na zahtjev Vijeća i dodatno se uvodi obveza Vijeća da jednom godišnje izvijesti Vladu RH o svom radu. –Također se, s ciljem jednostavnijeg i učinkovitijeg praćenja projekata i prijedloga projekata i upravljanja državnom informacijskom infrastrukturom, predlaže se ukidanje Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, čije bi poslove preuzelo navedeno Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu, kojim će predsjedati Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u čiji bi se djelokrug dodatno utvrdila i obveza financijskog praćenja i odobravanja projekata i prijedloga projekata državne informacijske infrastrukture.

Zamjenik ministra unutarnjih poslova Davor Blažević kazao je da se izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika predlaže povećati plaću policijskih službenika koji rade na početnim radnim mjestima policijskih zvanja u policijskim postajama, na način da se poveća osnovni koeficijent složenosti poslova sa 0,776 na 0,800, a povećanje bi se odnosilo na oko 6000 policijskih službenika. Kako ne bi došlo do povećanja rashoda za zaposlene u Ministarstvu unutarnjih poslova, potreban iznos uvećanja plaće nadomjestit će se određenim umanjenjem dodataka na plaću (od 2% do 4%) koje ostvaruju rukovodeći policijski službenici u potkategorijama: glavni rukovoditelj, viši rukovoditelj, rukovoditelj i niži rukovoditelj (osim razine potkategorije 4 samostalni policajac) i viši policijski službenici u potkategorijama: glavni savjetnik, viši savjetnik – specijalist, viši savjetnik, savjetnik, viši stručni suradnik i stručni suradnik. vlada.gov.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Sukob interesa: Pokrenuti postupci protiv Zlatar Violić, Keruma i Sandre Jakelić

Neki hrvatski dužnosnici ni nakon višekratnih upozorenja Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa da s početkom ili krajem mandata podnesu imovinske kartice ne ispunjavaju te obveze zbog čega su u četvrtak ponovno pokrenuti […]
sandra jakelic